Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2010-04-20 09:11:49

MedicPen AB: Kallelse till årsstämma i MedicPen AB (publ) 18 maj 2010

Aktieägarna i MedicPen AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 18 maj 2010 kl 15.00 i bolagets lokaler på Storgatan 44, Halmstad.

Rätt att deltaga har aktieägare som är registrerade i företagets aktiebok den 11maj 2010. Anmälan skall vara bolaget till handa den 14 maj kl12.00. Anmälan sker per post till MedicPen AB (publ), Storgatan 44, 302 43 Halmstad, eller per telefon 035-100800 eller fax 035-100848 eller via e-post info@medicpen.com . Aktieägare som företräds genom ombud bör översända skriftlig dagtecknad fullmakt tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare. Fullmakt, registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, som ej översänts till bolaget i samband med anmälan skall medtagas till stämman. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 7. Beslut om a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen; b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balans-räkningen; och c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och i förekommande fall, revisorerna. 10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 11. Beslut om ändring av högsta och lägsta belopp för aktiekapitalet, samt högsta och lägsta antal aktier, samt ändring av bolagsordningen i samband med detta. 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier. Det noteras under punkt 8, 9 och 10 dels att revisorn valdes för 4 år på årsstämman den 15 augusti 2006 och dels att förslag rörande övriga punkter kommer att finnas tillgängliga två veckor före stämman på bolagets kontor. Under punkt 11. förslår styrelsen att lydelsen i §4 Aktiekapital samt §5 Antal aktier, ändras enligt nedan, tidigare aktiekapitalsgränser var lägst 500 000,00 kronor respektive högst 2 000 000,00 kronor, samt antal aktier lägst 8 000 000 respektive högst 32 000 000. § 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall vara lägst 1.500.000 och högst 6.000.000 kronor. § 5 Antal aktier Antalet aktier skall uppgå till lägst 24.000.000 och högst 96.000.000. Under punkt 12 behandling av styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier enligt följande. 1. Bemyndigandet skall kunna omfatta nyemission om sammanlagt högst 6 000 000 aktier, och/eller konvertibla skuldebrev, och/eller teckningsoptioner som efter utnyttjande/lösen tillsammans ej överstiger 6 000 000 aktier. Om bemyndigandet skulle utnyttjas fullt ut skulle det innebära en aktiekapitalökning om högst 375 000 kronor. 2. Beslut om nyemission under bemyndigandet skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt. 3. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma. 4. Betalning för nyemitterade aktier skall kunna ske kontant, genom kvittning eller med apportegendom. 5. Syftet med bemyndigandet är att säkerställa och förstärka bolagets marknadsaktiviteter och produktutveckling. 6. Styrelsen, verkställande direktören eller den någon av dem förordnar skall ha rätt att vidtaga de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket. För giltigt beslut enligt styrelsens, i punkten 12 angivna förslag, krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 12 samt övriga handlingar enligt Aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets adress ovan, senast två veckor före stämman. Halmstad i april 2010 MedicPen AB (publ) Styrelsen

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB

Prenumeration