Press release from Companies

Publicerat: 2010-05-19 08:04:35

MedicPen AB: Årsstämma i MedicPen AB (publ)

MedicPen AB (publ) avhöll under tisdagen den 18 maj årsstämma.

Stämman beslutade fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2009. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att vinstmedlen - 11 079 474 kronor skulle balanseras i ny räkning, innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2009. Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009. Stämman beslutade att antalet ledamöter förblir oförändrat fyra. Till styrelsen omvaldes Kjell-Åke Andersson, Karl Hillgård, Cristian Hallin. Som ny ledamot valdes Per Sjöberg. Styrelseledamoten Birgitta Landin har avböjt omval. Till ordinarie revisor valdes Öhrlings PWC på en period om fyra år. Stämman beslutade att ändra i bolagsordningen till nya gränsvärden för antalet aktier och aktiekapitalet. Stämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare, enligt framlagt förslag med begränsningen att nyemitterade aktier ska betalas kontant. Sker nyemission utan företrädesrätt ska nyemissionen ske till marknadsmässigt pris. MedicPen AB är noterat på AktieTorget sedan december 2006. Bolaget utvecklar patenterade produkter, som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Bolagets produkter riktar sig mot tre olika segment: konsumentmarknaden, läkemedelsbranschen och sjukvårdsmarknaden. Frågor med anledning av ovanstående besvaras av: Cristian Hallin, VD Tel: 035-100 800, 0708-411 201 E-mail: cristian@medicpen.com MedicPen AB (publ) Storgatan 44, 302 43 Halmstad

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB