Press release from Companies

Publicerat: 2010-10-18 12:10:53

MedicPen AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Medicpen AB

Aktieägarna i MedicPen AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 28 oktober 2010, kl. 14.00 i bolagets lokaler på Storgatan 44, i Halmstad.

Anmälan m.m. Rätt att deltaga har aktieägare som är registrerade i den av Euroclear förda aktieboken den 22 oktober 2010. Anmälan skall vara bolaget till handa den 25 oktober kl12.00, 2010. Anmälan sker per post till MedicPen AB (publ), Storgatan 44, 302 43 Halmstad, eller per telefon 035-100800 eller fax 035-100848 eller via e-post info@medicpen.com. Aktieägare som företräds genom ombud bör översända skriftlig dagtecknad fullmakt tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare. Fullmakt, registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, som ej översänts till bolaget i samband med anmälan skall medtagas till stämman. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av en eller två protokolljusterare. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Beslut om emission av teckningsoptioner 7. Stämmans avslutande. Förslag till beslut Punkt 6 att Bolaget ska emittera högst 1.000.000 teckningsoptioner som GEM Global Yield Fund Limited ("GEM") ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, äga rätt att teckna. Varje option ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under perioden 1 november 2010 till och med den 20 september 2013 för en teckningskurs om 3,50 kr per aktie. Vid fullt utnyttjande av optionerna kommer Bolagets aktiekapital att ökas med högst 62 500 kr, vilket motsvarar en utspädning om cirka 4 procent av det totala antalet akter i Bolaget. För giltigt beslut enligt styrelsens förslag i punkt 6 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt 14 kap. aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna på Bolagets adress ovan, senast två veckor före stämman. Halmstad i oktober 2010 Medicpen AB (publ) Styrelsen

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB