Press release from Companies

Publicerat: 2011-04-29 14:30:03

MedicPen AB: Kallelse till årsstämma i MedicPen AB (publ) 17 maj 2011

Aktieägarna i MedicPen AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 17 maj 2011 kl 15.00 i bolagets lokaler på Storgatan 44, Halmstad. Rätt att deltaga har aktieägare som är registrerade i företagets aktiebok den 11maj 2011. Anmälan skall vara bolaget till handa den 13 maj kl12.00. Anmälan sker per post till MedicPen AB (publ), Storgatan 44, 302 43 Halmstad, eller per telefon 035-100800 eller fax 035-100848 eller via e-post info@medicpen.com . Aktieägare som företräds genom ombud bör översända skriftlig dagtecknad fullmakt tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare. Fullmakt, registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, som ej översänts till bolaget i samband med anmälan skall medtagas till stämman. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 7. Beslut om a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen; b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balans-räkningen; och c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och i förekommande fall, revisorerna. 10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 11. Beslut om antagande av ny bolagsordning. 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med anledning av finansieringsavtalet med fonden Global Yield Fund Limited ("GEM"). Det noteras under punkt 8, 9 och 10 dels att revisorn valdes för 4 år på årsstämman den 18 maj 2010 och dels att förslag rörande övriga punkter kommer att finnas tillgängliga två veckor före stämman på bolagets kontor. Under punkt 11, för att kunna implementera de mer kostnadseffektiva reglerna för kallelse till bolagsstämma, som trädde i kraft i januari 2011, föreslår styrelsen att sättet för kallelse enligt 8 § i bolagsordningen justeras enligt följande lydelse: "Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri." Under punkt 12 behandling av styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier enligt följande. 1. Bemyndigandet skall kunna omfatta nyemission om sammanlagt högst 6 000 000 aktier. Om bemyndigandet skulle utnyttjas fullt ut skulle det innebära en aktiekapitalökning om högst 375 000 kronor. 2. Beslut om nyemission under bemyndigandet skall gälla nyemission av aktier till fonden Global Yield Fund Limited ("GEM"), enligt avtal ingånget i september 2010. 3. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma. Styrelsen, verkställande direktören eller den någon av dem förordnad skall ha rätt att vidtaga de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket. För giltigt beslut enligt styrelsens, i punkten 12 angivna förslag, krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 12 samt övriga handlingar enligt Aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets adress ovan, senast två veckor före stämman. Halmstad i april 2011 MedicPen AB (publ) Styrelsen

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB