Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2011-05-16 16:15:04

MedicPen AB: MedicPen genomför företrädesemission

MedicPen AB (publ) 556576-4809 genomför en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Styrelsen i MedicPen AB (publ) 556576-4809 beslutade den 16 maj 2011, med stöd av bemyndigande från Årsstämman den 18 maj 2010, om att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Emissionsbeloppet är 8 553 466,25 kr och emissionen är fullt garanterad. Emissionen görs framför allt för att hålla uppe tempot i lanseringsprocessen inom ramen för tecknade avtal, och för uppfyllande av kravet på leveranskapacitet via ett planerat lager. Därtill tillgodoseende av rörelsekapitalbehov. Ledning och styrelse i MedicPen AB tecknar och garanterar ca 2 Mkr i emissionen.

Emissionen genomförs på följande villkor: För varje på avstämningsdagen innehavd aktie erhålls en (1) teckningsrätt, fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie till priset av en krona och 75 öre (1,75 kr). Detta innebär att högst 4 887 695 aktier kan tecknas i emissionen och att bolagets aktiekapital ökar till högst 1.832.885,75 kr vid fulltecknad emission. Det totala antalet aktier kommer då att uppgå till högst 29 326 172 stycken (kvotvärde 0,0625 kr). Avstämningsdag för rätt till deltagande i emissionen är den 26 maj 2011 och teckningstiden är 31 maj - 17 juni 2011. Sista dagen för handel inklusive teckningsrätt är den 23 maj 2011 och första dag för handel exklusive rätt att teckna sig i emissionen är den 24 maj 2011. Handel med teckningsrätter (TR) kommer att ske på AktieTorget mellan den 31 maj - 14 juni 2011 och handel med betalda tecknade aktier (BTA) kommer att ske från den 31 maj 2011 tills dess registrering av emissionen sker hos Bolagsverket. Memorandum kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida (www.medicpen.com), AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se), G&W Kapitalförvaltning AB:s hemsida (www.gwkapital.se) samt Aqurat Fondkommission AB:s hemsida (www.aqurat.se) från den 25 maj, eller skickas på begäran framställd till bolaget via info@aqurat.se, 08 - 544 987 55. MedicPen AB är noterat på AktieTorget sedan december 2006. Bolaget utvecklar patenterade produkter, som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Bolagets produkter riktar sig mot tre olika segment: konsumentmarknaden, läkemedelsbranschen och sjukvårdsmarknaden. Frågor med anledning av ovanstående besvaras av: Aqurat Fondkommission AB Tel: 08-544 987 55 E-mail: info@aqurat.se Cristian Hallin, VD Tel: 035-100 800, 0708-411 201 E-mail: cristian@medicpen.com MedicPen AB (publ) Storgatan 44, 302 43 Halmstad.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB

Prenumeration