Press release from Companies

Publicerat: 2011-11-09 09:04:19

WntResearch AB: Beslut om företrädesemission

Vid styrelsesammanträde i WntResearch AB (publ) igår, den 8 november 2011, beslutade styrelsen att genomföra en företrädesemission av högst 1 726 872 aktier och 1 726 872 teckningsoptioner av serie TO 1. Fulltecknad emission tillför bolaget initialt cirka 7,8 MSEK samt ytterligare cirka 13 MSEK vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner, totalt cirka 20,8 MSEK före emissionskostnader. WntResearch har tecknat garantiavtal om 3,36 MSEK. Beslutet är förutsatt av godkännande vid kommande extra bolagsstämma.

Erbjudandet i korthet: * Teckningstid: 7 december - 21 december 2011. * Teckningskurs: 4,50 SEK per unit, det vill säga 4,50 SEK per aktie och teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej. * Erbjudandet omfattar 1 726 872 aktier och 1 726 872 teckningsoptioner av serie TO 1. Idag finns 6 907 489 aktier i bolaget. * Avstämningsdag är den 2 december 2011. Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 29 november 2011 och första dag exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 30 november 2011. * De som på avstämningsdagen den 2 december 2011 är registrerade som aktieägare i WntResearch äger företrädesrätt att teckna aktier och teckningsoptioner. För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Innehav av fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1 berättigande till teckning av vardera en (1) ny aktie i bolaget till en kurs om 7,55 SEK per aktie. * Handel med uniträtter kommer att ske på AktieTorget under perioden 7 december - 16 december 2011. * Handel med BTU (betald tecknad unit) påbörjas 7 december 2011 och pågår fram till dess att emissionen är registrerad av Bolagsverket. Denna registrering är beräknad att ske i slutet av januari 2012. * Handel med teckningsoptioner kommer att ske på AktieTorget från och med 3 februari 2012. VD Bert Junno kommenterar: "Vi är nu ett steg närmare att tillsammans med befintliga läkemedel kunna erbjuda en ännu effektivare cancerbehandling. Efter att ha stärkt vår position med en framgångsrikt genomförd toxikologisk studie ser jag fram emot att, som planlagt, kunna gå in i nästa viktiga fas, finansiering och genomförande av klinisk fas 1-studie. Vi har påbörjat förberedelserna och genomför nu den företrädesemission som tidigare kommunicerats. Jag är stolt över de resultat som WntResearch uppnått via dedikerat och målinriktat arbete och följer utvecklingen med spänning." Teckningsoptioner (TO 1): Innehav av en (1) teckningsoption TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 7,55 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med 3 februari 2012 till och med 28 november 2012. Möjligheten till konvertering av teckningsoptioner till aktier ges vid fyra tillfällen, dels vid teckning och betalning senast klockan 15.00 den 29 februari 2012, dels vid teckning och betalning senast klockan 15.00 den 31 maj 2012, dels vid teckning och betalning senast klockan 15.00 den 30 augusti 2012 samt dels vid teckning och betalning senast klockan 15.00 den 28 november 2012. Aktier bokas ut tidigast 15 dagar därefter. Fullständiga villkor och anvisningar för emissionen samt ytterligare information om garantiavtal kommer att offentliggöras i bolagets prospekt senast i samband med att teckningstiden inleds. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att publiceras inom kort. För ytterligare information kontakta: Bert Junno, VD E-post: bert.junno@wntresearch.com Telefon: 0707-77 22 09

Läs mer hos Cision
Läs mer om WntResearch AB