Press release from Companies

Publicerat: 2012-04-13 10:40:11

MedicPen AB: Kallelse till årsstämma i MedicPen AB (publ) 15 maj 2012

Aktieägarna i MedicPen AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 15 maj 2012 kl 13.00 i bolagets lokaler på Storgatan 44, Halmstad. Rätt att deltaga har aktieägare som är registrerade i företagets aktiebok den 9 maj 2012. Anmälan skall vara bolaget till handa senast den 11 maj kl17.00. Anmälan sker per post till MedicPen AB (publ), Storgatan 44, 302 43 Halmstad, eller per telefon 035-100800 eller fax 035-100848 eller via e-post info@medicpen.com. Aktieägare som företräds genom ombud bör översända skriftlig dagtecknad fullmakt tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare. Fullmakt, registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, som ej översänts till bolaget i samband med anmälan skall medtagas till stämman. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 7. Beslut om a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen; b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balans-räkningen; och c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och i förekommande fall, revisorerna. 10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier. Det noteras under punkt 8, 9 och 10 dels att revisorn valdes för 4 år på årsstämman den 18 maj 2010 och dels att förslag rörande övriga punkter kommer att finnas tillgängliga två veckor före stämman på bolagets kontor. Under punkt 11, beslut om bemyndigande till styrelsen för MedicPen att inom de begränsningar som bolagsordningen utgör nyemittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner, både med och utan företrädesrätt. Om emission beslutas utan företrädesrätt så skall emissionen genomföras till marknadsmässiga villkor. Vederlag för teckning skall i förekommande fall kunna erläggas även via kvittning mot annan fordran, eller via eventuell apportegendom som bedöms vara till nytta för Bolaget. Bemyndigandet görs för att underlätta genomförande av kapitalanskaffning i samband med och inför pågående och kommande förhandlingar med större kunder. MedicPen har kapitaliseringsbehov både för att framstå som en starkare motpart i dessa förhandlingar och för att ha nödvändiga resurser för leveranstrygghet inför kommande volymorders till större globala aktörer. Därutöver för en möjlighet att kunna agera snabbt i samband med eventuella kompletteringsförvärv. Styrelsen, verkställande direktören eller den någon av dem förordnad skall ha rätt att vidtaga de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket. För giltigt beslut enligt styrelsens, i punkten 11 angivna förslag, krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 11 samt övriga handlingar enligt Aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets adress ovan, senast två veckor före stämman. Halmstad i april 2012 MedicPen AB (publ) Styrelsen

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB