Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2012-04-16 13:08:19

Latvian Forest Company AB: Beslut om notering på Aktietorget

Latvian Forest Company AB (publ) har beslutat att ansöka om notering av bolagets B-aktie på Aktietorget. Målet är att en notering kan ske under maj eller juni månad. Investeringar i skogsfastigheter Latvian Forest Co ger privatpersoner och företag möjligheten att genom ett svenskt aktiebolag gemensamt investera i fördelaktigt värderade skogsfastigheter i Lettland. Den huvudsakliga utgångspunkten för verksamheten är en förväntad framtida uppvärdering av fastighetspriserna och prisnivåerna i Lettland gör att möjligheterna för investerare är betydligt större än vid investeringar i tillgångar av liknande slag i t.ex. Sverige. Förvärven finansieras genom att ta in kapital från externa investerare. Detta sker etappvis genom nyemissioner allt eftersom fastigheter förvärvas och verksamheten expanderas. Aktieägaren blir således delägare i många fastigheter istället för en enskild - vilket ger en god riskspridning. Den bärande tanken bakom verksamheten är dels att så mycket som möjligt av de medel som tillförs Bolaget genom nyemissioner ska investeras i skogsfastigheter dels att den löpande verksamheten i möjligaste mån ska vara självfinansierande. Detta innebär att det är den löpande förvaltningen av skogsfastigheterna som ska generera den omsättning som krävs för att täcka bolagets kostnader. Låga kostnader och en effektiv organisation är en förutsättning för detta. Innehaven uppgår till ca. 1.400 hektar De första fastigheterna förvärvades under inledningen av 2010 och de samlade fastighetsinnehaven uppgick vid utgången av februari 2012 till 1.393 hektar. 933 av dessa var skog och resterande jordbruksmark. Det totala virkesförrådet uppgick till ca. 103.000 kubikmeter och antalet fastigheter till 59 st. Det genomsnittliga förvärvspriset var ca. 110 kr per kubikmeter när värdet på jordbruksmarken tagits i beaktande. Sammanlagt har ca. 14,1 Mkr investerats och den totala finansieringen uppgår till ca. 15,9 Mkr. Fortsatt expansion Målet är att fortsätta finansiering och expansion så länge som prisnivåerna kan anses fördelaktiga och ytterligare investeringar kan anses vara till nytta för aktieägarna. Priserna på skogsfastigheter i Lettland ökade kontinuerligt fram till och med 2008 men föll under den ekonomiska krisen 2008-2009. Priset på den enskilda fastigheten är givetvis beroende av virkesbestånd, ålder och kvalitet, men generellt kan sägas att priserna i Lettland endast är cirka 10-30 procent av de svenska. De största skillnaderna mellan Sverige och Lettland är dels att Lettland har en något sämre infrastruktur dels att skogen och skogsfastigheterna i Lettland många gånger inte har förvaltats lika aktivt som är vanligt i Sverige. Bedömningen är dock att skillnaderna i infrastruktur och bristen på förvaltningsåtgärder inte motiverar en så stor skillnad i pris som är fallet. För ytterligare information kontakta Fredrik Zetterström, VD +46 735 44 97 30 info@latvianforest.se Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Latvian Forest Company AB

Prenumeration