Press release from Companies

Publicerat: 2012-05-15 17:37:07

MedicPen AB: Årsstämma i MedicPen AB (publ)

MedicPen AB (publ) avhöll under tisdagen den 15 maj årsstämma. Stämman beslutade fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2011. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att årets resultat disponeras så att 544 741 kronor balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2011. Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011. Stämman beslutade att antalet ledamöter ska utökas till fem. Till styrelsen omvaldes Kjell-Åke Andersson, Karl Hillgård, Per Sjöberg och Cristian Hallin. Åke Zetterström nyinvaldes i styrelsen. Till ordinarie revisor sedan 18 maj 2010, är PWC, som då valdes på en period om fyra år. Stämman bemyndigade styrelsen att kunna fatta beslut om nyemission av aktier med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Sker nyemission utan företrädesrätt ska nyemissionen ske till marknadsmässigt pris. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma. MedicPen AB är noterat på AktieTorget sedan december 2006. Bolaget utvecklar patenterade produkter, som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Bolagets produkter riktar sig mot tre olika segment: konsumentmarknaden, läkemedelsbranschen och sjukvårdsmarknaden. Frågor med anledning av ovanstående besvaras av: Cristian Hallin, VD Tel: 035-100 800, 0708-411 201 E-mail: cristian@medicpen.com MedicPen AB (publ) Storgatan 44, 302 43 Halmstad MedicPen är listat på AktieTorget sedan december 2006. Bolaget utvecklar patenterade produkter, som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Bolaget vänder sig till tre marknadssegment; konsumentmarknad, läkemedelsbolag samt vårdcentraler och sjukhus.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB