Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2012-05-16 08:11:38

Eurocine Vaccines AB: Eurocine Vaccines genomför företrädesemission om 30 mkr

Styrelsen i Eurocine Vaccines AB (publ) har beslutat att genomföra en nyemission om högst 30 mkr med företräde för bolagets befintliga aktieägare. Syftet med nyemissionen är att stärka bolagets finansiella ställning och därmed möjliggöra en fortsatt stark position i pågående kommersiella diskussioner. Vidare möjliggör emissionen att bolaget kan fortsätta sin utveckling av nasala vaccin för influensa, bakteriell lunginflammation och andra indikationer där det finns stora medicinska behov.

Villkoren i nyemissionen innebär att sex befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie. Teckningskursen är 17 kronor, vilket motsvarar en total emissionslikvid på 30 kronor före emissionskostnader. Teckningstiden kommer att löpa från den 1 juni till den 15 juni 2012. Emissionen är säkerställd till 22 mkr, eller 73 procent, genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Bakgrund och motiv Eurocine Vaccines utvecklar och kommersialiserar nasala vacciner. Bolagets huvudprojekt är det nasala influensavaccinet Immunose™ FLU som har visat god säkerhet och positiva immunologiska resultat både i kliniska studier på människa och i djurstudier. Nästa steg för Immunose™ FLU är att ingå ett licensavtal med ett större läkemedelsbolag som kan genomföra och finansiera mer omfattande kliniska studier som kan ligga till grund för ett marknadsgodkännande. I syfte att finna en partner till Immunose™ FLU bedriver Eurocine Vaccines sedan en tid tillbaka diskussioner med flera bolag. Diskussion kring ett licensavtal för den japanska marknaden pågår med det japanska bolag som tillhandahållit antigenet som användes i den senaste illerstudien för Immunose™ FLU. Vidare för bolaget diskussioner med internationella läkemedelsbolag avseende en global licens för Immunose™ FLU. För att kunna slutföra en framgångsrik avtalsförhandling kring Immunose™ FLU är det viktigt att Eurocine Vaccines har en stark finansiell ställning. Syftet med emissionen är därför att tillföra medel för att Bolaget skall kunna slutföra pågående avtalsförhandlingar och samtidigt driva den övriga verksamheten vidare. Villkor för nyemissionen Nyemissionen innebär att Eurocine Vaccines aktiekapital ökas med högst 353 514 kronor genom utgivande av högst 1 767 570 nya aktier. Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de sedan tidigare äger. Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen är den 28 maj 2012. De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare har rätt att teckna en (1) ny aktie för varje sex (6) befintliga aktier i Eurocine Vacciens AB. För det fall samtliga teckningsrätter inte utnyttjas för teckning med företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning utan företrädesrätt. Därvid skall vid överteckning tilldelning i första hand ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som önskar teckna ytterligare aktier, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter och i andra hand till andra som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter samt i tredje hand till dem som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier i proportion till deras garantåtagande. Teckning av aktier skall ske under perioden 1 till 15 juni 2012. Teckningskursen har fastställts till 17 kronor per aktie, vilket innebär att nyemissionen sammanlagt tillför Eurocine Vaccines högst 30 mkr före emissionskostnader. Tecknings- och garantiåtaganden Det föreligger teckningsförbindelser och emissionsgarantier om sammanlagt 22 mkr, vilket motsvarar 73 procent av nyemissionen. Preliminär tidplan för nyemissionen 24 maj - Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i nyemissionen 28 maj - Avstämningsdag för deltagande i emissionen 29 maj - Beräknad dag för offentliggörande av prospektet 1 - 12 juni - Handel i teckningsrätter 1-15 juni - Teckningsperiod 20 juni - Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i nyemissionen. Rådgivare Redeye är finansiell rådgivare till Eurocine Vaccines i samband med nyemissionen. Solna Styrelsen Viktig information Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Eurocine Vaccines AB. Inbjudan att teckna aktier i Eurocine Vaccines kommer endast att ske genom det prospekt som beräknas kunna offentliggöras omkring den 29 maj 2012. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. För ytterligare information kontakta: Hans Arwidsson VD Eurocine Vaccines AB Karolinska Institutet Science Park Telefon: 070 634 0171 E-post: hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com www.eurocine-vaccines.com Om Eurocine Vaccines Eurocine Vaccines utvecklar och kommersialiserar nasala vacciner som fyller stora medicinska behov. Vaccinerna utvecklas till proof of concept (klinisk fas I/II) och licensieras sedan till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Företagets patentskyddade adjuvansteknologier, vilka är en viktig beståndsdel i de nasala vaccinerna, kan också utlicensieras till andra företag för utveckling inom särskilda indikationer. Företaget fokuserar just nu på utlicensiering av det nasala influensavaccinprojektet, Immunose™ FLU, som har visat proof of concept i en klinisk studie, och på preklinisk utveckling av ett nasalt vaccin mot bakteriell lunginflammation. Eurocine Vaccines är listat på AktieTorget. Mer om oss, vår forskning och våra produkter finns att läsa på www.eurocine-vaccines.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Eurocine Vaccines AB

Prenumeration