Press release from Companies

Publicerat: 2012-05-21 15:58:43

MedicPen AB: MedicPen genomför nyemission

Styrelsen i MedicPen AB har den 21 maj 2012, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 maj, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen tillför vid full teckning bolaget ca 11,7 miljoner SEK före emissionskostnader. Nyemissionen är partiellt säkerställd genom emissionsgarantier och teckningsförbindelser till ett belopp av ca 8,8 miljoner SEK (75 %). Inför emissionen har MedicPen erhållit en bryggfinansiering om 2 MSEK av vilken 1 MSEK hittills har utnyttjats. Denna finansiering kommer att lösas i sin helhet i samband med emissionens genomförande. "Under de senaste två åren har vi genom ett antal samarbetsavtal visat att vår produkt Medimi utgör ett attraktivt alternativ för många aktörer inom framförallt telemedicin och läkemedelsindustrin. Vi arbetar nu intensivt med att etablera oss på en ny nivå genom att komma i mål med en eller flera större volymorders från både nya och gamla kunder/samarbetspartners. Emissionen utgör ett viktigt steg för att bolaget skall kunna nå uthållig lönsamhet. Genom detta kapitaltillskott förväntas vi nå tillräcklig finansiell styrka för att med egna försäljningsinsatser kunna bli självfinansierande. Jag ser med stor tillförsikt på 2012 och jag är övertygad om att vi är på väg mot självfinansierad tillväxt” säger MedicPens VD Cristian Hallin. Villkor för emissionen * De nya aktierna emitteras i en unit, varje unit innehåller en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie 1 * Två (2) innehavda aktier berättigar till teckning av en (1) unit (varje aktie ger en teckningsrätt och det krävs två teckningsrätter för att teckna en unit). * Emissionskursen är 0,80 SEK per unit * Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie för 1,40 SEK från 1 sep 2012 till 31 dec 2012 * Nyemissionen omfattar högst 14 633 086 units bestående av högst 14 633 086 aktier samt högst 14 633 086 teckningsoptioner. * Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt vid teckning av units * Sista dag för handel inklusive rätt till deltagande i emissionen är torsdag den 24 maj 2012. * Första dag aktien handlas exklusive rätt till deltagande i emissionen är fredag den 25 maj 2012. * Avstämningsdag för emissionen är tisdag den 29 maj 2012. * Teckningstiden pågår 1 juni - 14 juni 2012 * Handel med teckningsrätter / uniträtter sker 1 juni - 11 juni 2012. * Handel med BTU kommer att ske 1 juni 2012 fram tills registrering av emissionen sker. För ytterligare information: Cristian Hallin, VD Telefon: 035-100800 E-post: cristian@medicpen.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB