Press release from Companies

Publicerat: 2012-05-24 14:10:05

MedicPen AB: MedicPen AB offentliggör prospekt avseende nyemission

MedicPen AB:s prospekt med inbjudan till teckning av aktier i företrädesemission finns nu tillgängligt på bolagets hemsida www.medicpen.com samt på G&W Fondkommissions hemsida www.gwkapital.se och på Aktietorgets hemsida www.aktietorget.se . Sista dag för handel inklusive rätt till deltagande i emissionen är torsdag 24 maj. Första dag aktien handlas exklusive rätt till deltagande är fredag 25 maj. Avstämningsdag är tisdagen den 29 maj 2012. Teckning skall ske 1 -14 juni 2012. För ytterligare information: Cristian Hallin, VD Telefon: 035-100800 E-post: cristian@medicpen.com Viktig information: Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i MedicPen. Nyemissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Kanada, Australien, Hongkong, Singapore, Sydafrika, Japan eller Nya Zeeland, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av MedicPen har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga nya aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av MedicPen överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Nyemissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den lagligen kan riktas. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MedicPen är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB