Press release from Companies

Publicerat: 2012-06-27 15:26:31

MedicPen AB: Nyemission i MedicPen AB (publ) tecknad till 75%, motsvarande 8,8 Mkr

Styrelsen i MedicPen AB fattade den 21 maj 2012 med stöd av bemyndigande från bolagsstämman, beslut om en nyemission av högst 14 633 086 units med företrädesrätt för befintliga aktieägare, och med teckningskurs om 0,80 kr, vilket vid full teckning skulle inbringa ca 11,7 Mkr. Den nu avslutade nyemissionen var partiellt säkerställd genom emissionsgarantier och teckningsförbindelser till ett belopp av ca 8,8 Mkr (75%). Av emissionen tecknades 3 920 712 kr med stöd av teckningsrätter och teckning utan företräde. Häri ingår inbetalningar från större ägare utifrån lämnade teckningsförbindelser om 500 tkr. Ett belopp om 4 883 288 kr, motsvarande ca 42% av hela den åsyftade emissionen, kommer att inbetalas av det konsortium som garanterat emissionen upp till ca 75% av hela emissionen. Sammantaget har således emissionen tecknats till det säkerställda beloppet om ca 8,8 Mkr. Utfallet av emissionen innebär att MedicPen kan genomföra försäljningsfrämjande åtgärder, bland annat inom telemedicin och därtill viss lageruppbyggnad inför kommande orders, såsom styrelse och bolagsledning planerat. "Det nyligen ingångna avtalet med Telenor visar på att MedicPen gör framsteg i ett nytt kundsegment och med goda möjligheterna till försäljning av större volymer. MedicPens målsättning är att komma upp i betydande volymförsäljning framöver och ett viktigt steg på vägen är kapitaltillskottet som emissionen innebär!", säger MedicPens VD Cristian Hallin. Teckningstiden löpte mellan den 2 - 14 juni 2012. Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet i bolaget med 687 812,50 kr och uppgår därefter till 2 520 698,25 kr. Antalet aktier uppgår efter nyemissionen till 40 331 172 st. Genom nyemissionen tillförs bolaget ca 8,8 MSEK före emissionskostnader. Den unit som emitterats innebär möjlighet att ytterligare medel tillförs MedicPen, i och med teckningsoptionen som ingick (TO1). TO1 har teckningstid mellan 1 september 2012 fram tills 31 december 2012, teckningskursen är 1,40 kr och det krävs två optioner för att teckna en ny aktie. Som mest kan ca 7,7 Mkr komma att tillföras MedicPen från teckningar avseende TO1. För ytterligare information: Cristian Hallin, VD Telefon: 035-100800 E-post: cristian@medicpen.com MedicPen är listat på AktieTorget sedan december 2006. Bolaget utvecklar patenterade produkter, som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Bolaget vänder sig till tre marknadssegment; konsumentmarknad, läkemedelsbolag samt vårdcentraler och sjukhus.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB