Press release from Companies

Publicerat: 2012-10-31 16:43:27

Medfield Diagnostics AB: Andra studien stärker verifiering av Strokefinders förmåga att skilja mellan blödning och propp

Medfields andra studie MF02, med syftet att vidare verifiera mikrovågsteknikens förmåga att skilja mellan blödning och propp hos strokedrabbade personer, förstärker första studiens resultat. Huvuddelen av patienter med propp kan separeras utan felaktig diagnos från patienter med blödning. Studien har genomförts på strokeenheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) i Göteborg. Medfields första studie MF01, som också visade positiva resultat, genomfördes av Medfields egna ingenjörer med ett prototypsystem där mätningarna gjordes och som hade brister i robusthet och användarvänlighet. I MF02 användes Strokefinder R10, som utvecklats utifrån MF01 och inga resultat har denna gång fallerat på grund av systemet. Alla patienter, 10 med blödning och 15 med propp, har kunnat användas i analysen. Upplägget i MF02 har varit närmare den kliniska verkligheten då alla mätningar har skett inom 24 timmar från första symptom jämfört med tidigare 48. Handhavandet av Strokefinder R10, som är ett mer användarvänligt system, har gjorts av studiesköterskor från strokeenheten. Studien visar att vi kan separera 11 av 15 patienter med propp utan att feldiagnostisera någon av de 10 blödningspatienterna. "De goda resultaten visar att detta kan vara ett medicinskt säkert sätt att selektera ut patienter med akut strokeinsjuknande för trombolysbehandling utan föregående CT-undersökning", säger Jan-Erik Karlsson, Vårdenhetsöverläkare, STROKE SU. "Dessutom är det en lätthanterlig utrustning som kan hanteras av vårdpersonal utan att interferera med patientens behandling. Detta inger mycket goda förhoppningar att metoden kan användas för monitorering av patienter med TIA/ischemiskt stroke och hjärnblödning för tidig detektering och därmed insättande av andra medicinska behandlingar. Detta blir nu huvudsyftet med den tredje studien (MF03) som dessutom kommer att utföras på flera centra." "Det är roligt att vi har fortsatt goda resultat i vår andra kliniska studie. Nu har vi visat att konceptet fungerar på två olika system och med uppgraderad klinisk metodik. Patientunderlaget är fortfarande begränsat med drygt 40 patienter så vi är i en tidig fas, men detta ger förstås råg i ryggen att vi arbetar i rätt riktning. MF03 är i startgroparna." säger Patrik Dahlqvist VD på Medfield Diagnostics AB. En stor del av analysarbetet har skett i samarbete med Chalmers tekniska högskola. I studien har även sex första övervakningsmätningar gjorts på patienter samtidigt som de fått trombolysbehandling. Dessa mätningar har som främsta syfte gett underlag för den produktutveckling som idag pågår med Strokefinder M100. M100 serien skall användas vid övervakning av TIA patienter på strokeenheten som har risk att få en full stroke nattetid. Mer information på www.medfielddiagnostics.com Frågor besvaras av Patrik Dahlqvist, VD Medfield Diagnostics AB på tel. 073-31 87 197 eller patrik.dahlqvist@medfielddiagnostics.com Kort om Medfield Diagnostics AB (publ) Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av en stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om stroke beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället. Medfields första produkt, Strokefinder R10, finns ute på marknaden och vänder sig till läkare och sjukhus som håller på med forskning inom stroke. Medfield Diagnostics AB (publ) Sahlgrenska Science Park Medicinaregatan 8A 413 46 GÖTEBORG Tel kontor: +46 (0)31 741 17 53 Mobil: +46 (0)73 31 87 197 Web: www.medfielddiagnostics.com e-post: info@medfielddiagnostics.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB