Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2012-11-06 16:10:57

Latvian Forest Company AB: Genomför nyemission om 7,3 Mkr för fortsatt expansion

Styrelsen i Latvian Forest Company AB (publ) har beslutat genomföra en nyemission av B-aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen omfattar totalt ca. 7,3 Mkr och en möjlighet till övertilldelning om ca. 5 Mkr i det fall emissionen skulle bli övertecknad. Emissionen sker i form av Units bestående av en (1) ny B-aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption som medför rätt att under perioden 2014-03-03 - 2014-05-30 teckna en (1) ny B-aktie till en kurs om 9,00 kronor. För varje befintlig aktie, oavsett aktieslag, erhålls en (1) uniträtt. Det krävs tre (3) uniträtter för att teckna en (1) Unit till en emissionskurs om 7,00 kr per Unit. Syftet med nyemissionen är dels att fortsätta Bolagets expansion genom fler fastighetsförvärv dels att återbetala de lån om sammanlagt ca. 3,5 Mkr som upptagits tidigare under 2012 för att genomföra ett antal fastighetsförvärv. Samtidigt är förhoppningen att emissionen ska bidra med fler aktieägare och därigenom även skapa en bättre likviditet i aktiehandeln på AktieTorget. Bedömningen är att förutsättningarna är goda för en fortsatt expansion genom investeringar i fler skogsfastigheter. Emissionen har beslutats av styrelsen den 6 november 2012, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 20 juni 2012. Emissionen kan vid full teckning tillföra bolaget 7.333.956 kronor före emissionskostnader. I det fall emissionen blir övertecknad kan övertilldelning av högst ca. 715.000 aktier av serie B och högst lika många teckningsoptioner komma att beslutas av styrelsen. Totalt omfattar emissionen högst 1.047.708 nya B-aktier och 1.047.708 teckningsoptioner. Vid full teckning ökar aktiekapitalet med högst 1.047.708 kronor och antalet aktier efter emission uppgår då till 4.190.833 st. varav 4.110.833 st. är B-aktier. Utnyttjas alla teckningsoptioner kan ytterligare ca. 9,4 Mkr tillföras bolaget under 2014 och aktiekapitalet då komma att öka med sammanlagt 1.047.708 kr och antalet B-aktier öka med 1.047.708 st. Skulle emissionen övertecknas kan aktiekapitalet komma att öka med ytterligare högst ca. 715.000 kronor. Skulle även alla teckningsoptioner som kan utges inom ramen för övertilldelningen utnyttjas kan aktiekapitalet komma att öka med ytterligare ca. 715.000 kronor och tillföra bolaget ytterligare ca. 6,4 Mkr under 2014. Avstämningsdag för rätt till deltagande i emissionen är den 14 november 2012. Sista dag för handel i Bolagets B-aktie med rätt till deltagande i emissionen är således den 9 november 2012. Teckning sker under tiden från och med den 19 november 2012 till och med den 7 december 2012. Handel med uniträtter kommer att äga rum på Aktietorget under perioden från och med 19 november 2012 till och med den 4 december 2012. Investeringsmemorandum beräknas kunna offentliggöras omkring den 14 november. Direktregistrerade aktieägare kommer att få emissionsredovisning och relevant information tillsänt. Övriga aktieägare erhåller information genom respektive förvaltare/bank. Memorandum och teckningssedlar kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.latvianforest.se samt på www.gwkapital.se. G&W Fondkommission är finansiell rådgivare åt Bolaget i samband med erbjudandet i samarbete med Avanza Bank AB som är emissionsinstitut. För ytterligare information kontakta Fredrik Zetterström, VD +46 735 44 97 30 info@latvianforest.se Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Latvian Forest Company AB

Prenumeration