Press release from Companies

Publicerat: 2013-04-18 10:45:29

Medfield Diagnostics AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ), 556677-9871, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 6 maj 2013 kl. 10.00 på Konferenscentrum Wallenberg på Medicinaregatan 20 A i Göteborg.

Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 29 april 2013, och • anmäla sig till bolaget senast måndagen den 29 april 2013 skriftligen till Medfield Diagnostics AB, Medicinaregatan 8 A, 413 46 Göteborg. Anmälan kan också göras per telefon 031-741 17 53 eller per e-post info@medfielddiagnostics.com. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast måndagen den 29 april 2013, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum. Ombud m.m. Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.medfielddiagnostics.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Antalet aktier och röster Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 11 055 300 st. Bolaget innehar inga egna aktier. Förslag till dagordning: 0. Stämman öppnas. 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Framläggande och godkännande av dagordning. 4. Val av justeringsmän. 5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner. 7. Stämman avslutas. Beslutsförslag i korthet: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 6) Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om emissioner av sammantaget maximalt ett antal aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning, eller innebär utgivande av, ett antal aktier som motsvarar ett belopp om högst 13 MSEK i total emissionslikvid, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren. Syftet med bemyndigandet och skälen till en eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget vid behov ska kunna genomföra investeringar för utveckling av verksamheten. Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. Övrigt Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Medicinaregatan 8 A i Göteborg samt på bolagets webbplats (www.medfielddiagnostics.com) från och med två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Göteborg i april 2013 Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ) STYRELSEN

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB