Press release from Companies

Publicerat: 2013-04-23 12:26:32

MedicPen AB: Kallelse till årsstämma i MedicPen AB (publ) 21 maj 2013

Aktieägarna i MedicPen AB (publ), 556576-4809 kallas härmed till årsstämma i MedicPen den 21 maj 2013 kl 13:00 på bolagets kontor, Trade center, 13:e vån, Kristian den IV:s väg 3, Halmstad. Rätt att delta har aktieägare som är registrerad i företagets aktiebok den 15 maj 2013. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast den 17 maj kl 17:00. Anmälan sker per post till MedicPen AB (publ), Box 803, 302 18 Halmstad, eller per telefon 035-10 08 00 eller via e-post info@medicpen.com. Aktieägare som företräds genom ombud bör översända skriftlig dagtecknad fullmakt tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare. Fullmakt, registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, som ej översänds till bolaget i samband med anmälan skall medtagas till stämman. Kallelsen i sin helhet hålls tillgänglig på bolagets webbplats www.medicpen.com Förslag till dagordning 1. Öppnande av stämman. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en eller två justeringsmän. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 8. Beslut om a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen; b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balans-räkningen; och c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och i förekommande fall, revisorerna. 11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier. 13. Övriga frågor. 14. Stämmans avslutande. Det noteras under punkt 9, 10 och 11 dels att revisorn valdes för 4 år på årsstämman den 18 maj 2010 och dels att förslag rörande övriga punkter kommer att finnas tillgängliga två veckor Före stämman på bolagets kontor. Under punkt 12, beslut om bemyndigande till styrelsen för MedicPen att inom de begränsningar som bolagsordningen utgör nyemittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner, både med och utan företrädesrätt. Om emission beslutas utan företrädesrätt så skall emissionen genomföras till marknadsmässiga villkor. Vederlag för teckning skall i förekommande fall kunna erläggas även via kvittning mot annan fordran, eller via eventuell apportegendom som bedöms vara till nytta för Bolaget. Bemyndigandet görs för att underlätta genomförande av kapitalanskaffning i samband med och inför pågående och kommande förhandlingar med större kunder. MedicPen har ett kapitaliseringsbehov både för att framstå som en starkare motpart i förhandlingar med storföretag, och för att ha nödvändiga resurser för att kunna erbjuda kunderna leveranstrygghet inför kommande volymorders. Därutöver för en möjlighet att kunna agera snabbt i samband med eventuella kompletteringsförvärv. Styrelsen, verkställande direktören eller den någon av dem förordnad skall ha rätt att vidtaga de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket. För giltigt beslut enligt styrelsens, i punkten 12 angivna förslag, krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 12 samt övriga handlingar enligt Aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets adress ovan, senast två veckor före stämman. Halmstad i april 2013 MedicPen AB (publ) Styrelsen

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB