Press release from Companies

Publicerat: 2013-05-06 12:26:43

Medfield Diagnostics AB: Stämmokommuniké

Idag, den 6 maj 2013, hölls extra bolagsstämma i Medfield Diagnostics AB (publ). Nedan följer det beslut som fattades. Beslutet fattades enhälligt.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner Styrelsen bemyndigades, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om emissioner av sammantaget maximalt ett antal aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning, eller innebär utgivande av, ett antal aktier som motsvarar ett belopp om högst 13 MSEK i total emissionslikvid, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller teckningsoptioner i bolaget, beslutades att emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren. Frågor besvaras av Dag Jungenfelt, VD Medfield Diagnostics AB på tel. 070-987 2827 eller dag.jungenfelt@medfielddiagnostics.com Kort om Medfield Diagnostics AB (publ) Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av en stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om stroke beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället. Medfields första produkt, Strokefinder R10, finns ute på marknaden och vänder sig till läkare och sjukhus som håller på med forskning inom stroke.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB