Press release from Companies

Publicerat: 2013-05-10 09:36:51

Medfield Diagnostics AB: Beslut om företrädesemission

Vid styrelsesammanträde i Medfield Diagnostics AB (publ) i onsdags, den 8 maj 2013, beslutades – med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 6 maj 2013 – att genomföra en företrädesemission av högst 1 842 550 aktier motsvarande cirka 5,5 MSEK före emissionskostnader. Medfield har via skriftliga avtal erhållit teckningsförbindelser om cirka 2,8 MSEK och garantiteckning om cirka 0,5 MSEK. Emissionslikviden är huvudsakligen avsedd att finansiera produktutveckling av Strokefinder-serien, klinisk validering samt marknadsbearbetning. Kursen har fastställts till 3 SEK per aktie i syfte att uppnå en hög teckningsgrad och för att premiera befintliga aktieägare. Även allmänheten ges rätt att teckna i nyemissionen.

Erbjudandet i sammandrag • Avstämningsdag: 17 maj 2013. Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 14 maj 2013 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 15 maj 2013. • Teckningstid: 23 maj – 11 juni 2013. • Teckningskurs: 3,00 SEK per aktie. • Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 17 maj 2013 är registrerade som aktieägare i Medfield äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie, erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. • Antal aktier i erbjudandet: Erbjudandet omfattar 1 842 550 aktier. • Emissionsvolym: 5 527 650 SEK. • Antal aktier innan nyemission: 11 055 300 aktier. • Värdering: Cirka 33,2 MSEK (pre-money). • Handelsplats: Aktien handlas på AktieTorget. • Handel med teckningsrätter: 23 maj – 5 juni 2013. • Handel med BTA: Från och med den 23 maj 2013 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i början av juli 2013. - ”Efter många års forskning, utveckling och klinisk prövning fokuserar vi nu på marknadsintroduktionen av vårt instrument för strokediagnostik – Strokefinder. Vi arbetar nu med att färdigställa en ny version kallad M100, som också blir bolagets första CE-märkta produkt. Den initiala försäljningen sker främst till key opinion leaders, som kommer att använda Strokefinder i klinisk metodutveckling och därmed generera viktiga referenser och kunskaper inför försäljning till operativ strokevård. En annan viktig del i marknadsintroduktionsarbetet är att synliggöra det hälsoekonomiska värdet av produkten och att utveckla effektiva affärsmodeller. M100 kommer att säljas för såväl övervakning av TIA-patienter som för diagnos av stroke orsakad av propp eller blödning i ambulans och på sjukhus. Vår målsättning är att få de första beställningarna på M100 under 2013 och se de första produkterna användas i vården under 2014”, säger Dag Jungenfelt – VD. Teckningsåtagare och garantitecknare Medfield har via skriftliga avtal erhållit teckningsförbindelser om cirka 2,8 MSEK och garantiteckning om cirka 0,5 MSEK. Ingen ersättning utgår för garantiåtagandet. Tecknings- och garantiåtaganden har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Garantiåtagandet kommer att träda i kraft i det fall garantin möjliggör fulltecknad emission. Fullständiga villkor och anvisningar samt ytterligare information om teckningsförbindelser och garantiåtagande kommer att offentliggöras i bolagets memorandum senast i samband med att teckningstiden inleds. Finansiell rådgivare Sedermera Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Medfield i samband med företrädesemissionen. För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta Sedermera Fondkommission AB Telefon: 0431-47 17 00 E-post: nyemission@sedermera.se Övriga frågor besvaras av Dag Jungenfelt, VD Medfield Diagnostics AB på tel. 070-987 28 27 eller dag.jungenfelt@medfielddiagnostics.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB