Press release from Companies

Publicerat: 2013-05-21 14:38:21

Medfield Diagnostics AB: Kallelse till årsstämma i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ), 556677-9871, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 19 juni 2013 kl. 10.00 på Konferenscentrum Wallenberg på Medicinaregatan 20 A i Göteborg.

Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 13 juni 2013, och • anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 13 juni 2013 skriftligen till Medfield Diagnostics Aktiebolag, Medicinaregatan 8 A, 413 46 Göteborg. Anmälan kan också göras per telefon 031-741 17 53 eller per e-post info@medfielddiagnostics.com. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdagen den 13 juni 2013, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum. Ombud m.m. Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.medfielddiagnostics.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Antalet aktier och röster Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 11 055 300 st. Bolaget innehar inga egna aktier. Förslag till dagordning: 0. Stämman öppnas. 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Framläggande och godkännande av dagordning. 4. Val av justeringsmän. 5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 7. Beslut a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen; b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen. c) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören. 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden. 9. Val av styrelseledamöter. 10. Beslut om riktlinjer för valberedningen. 11. Beslut om personaloptionsprogram. 12. Stämman avslutas. Beslutsförslag i korthet: Resultatdisposition (punkt 7 b) Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2012. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelseledamöter (punkt 8 och 9) Styrelsen föreslår att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd debitering för utfört arbete. Förslag till styrelse och styrelsearvode kommer att genom pressmeddelande publiceras senast två veckor före årsstämman. Beslut om riktlinjer för valberedningen (punkt 10) Aktieägare representerade cirka 68 procent av bolagets röster föreslår att valberedningsarbetet inför årsstämman 2014 ska bedrivas enligt följande. • Bolaget skall ha en valberedning som skall bestå av en ledamot för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på den ägarstatistik per den 30 juni 2013 som Bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot skall den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Styrelsens ordförande skall i samband med att ny valberedning ska utses, på lämpligt sätt kontakta de tre största identifierade aktieägarna och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får överstiga 30 dagar, skriftligen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Information om den slutligen utsedda valberedningen skall innefatta namn på de tre utsedda ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare som utsett dem, och skall offentliggöras senast sex månader före planerad årsstämma. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren. • Om en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna skall ha rätt att utse sina ledamöter. Om inte särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen har rätt entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen, liksom att utse ny ledamot om den av aktieägaren utsedde ledamoten väljer att lämna valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart sådana skett. • Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut: a) förslag till ordförande vid årsstämman; b) förslag till antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter samt, i förekommande fall, antalet revisorer; c) förslag till arvode till ledamöter i styrelsen; d) förslag till arvode till revisorer; e) förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt, i förekommande fall, val av revisorer; f) förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag; g) förslag till arvode till valberedningens ledamöter. Beslut om personaloptionsprogram (punkt 11) Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om personaloptionsprogram 2013/2018, innefattande beslut om emission av högst 161 000 teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse till anställda nyckelpersoner, medlemmar av Bolagets Advisory Board och det av Bolaget helägda Medfield Diagnostics Personnel AB, ”Dotterbolaget”. Följande villkor föreslås gälla. *? Deltagare i personaloptionsprogrammet ska tilldelas teckningsoptioner inom ramen för stämmans beslut. *? Programmet innebär att personaloptioner tilldelas deltagarna vederlagsfritt. *? Varje personaloption ger rätt att förvärva en (1) aktie i bolaget. *? Förvärv av aktie kan ske med en tredjedel av optionsinnehavet från och med ett (1) år efter tilldelningen av respektive personaloption och under två (2) år därefter, sålunda med en tredjedel av antalet tilldelade personaloptioner per år. *? Utnyttjande av personaloption förutsätter att anställnings- eller uppdragsförhållandet består, att den anställde eller uppdragstagaren vid tidpunkten för påkallandet av förvärv av aktier ej är uppsagd eller att uppdraget kvarstår, vare sig av Bolaget eller den anställde/uppdragstagaren själv samt att vissa av Bolagets styrelse uppsatta finansiella mål har uppnåtts. Detta föreslås ej gälla beträffande Dotterbolaget. Utnyttjande förutsätter även en så kallad ” Liquidity Event” där nytt kapital tillförts bolaget. Detta skall ha skett senast 2018-12-31 vartefter personaloptionerna förfaller. *? Lösenpriset för varje aktie skall vara en (1) krona. *? Vid fullt utnyttjande av personaloptionerna kan aktiekapitalet ökas med högst 12 075 kronor genom att Bolaget ger ut högst 161 000 stycken aktier, varvid aktiekapitalet skall ökas med 0,075 kronor för varje tecknad aktie. *? Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och syftet med personaloptionsprogrammet är att skapa en ersättningsmodell som ersätter kontant arvodering eller kompletterar konventionella löneförmåner på ett för Bolaget förmånligt sätt. Då utnyttjandet förutsätter en ”Liquidity Event”, skapas samtidigt ett incitament för teckningstagarna. *? De nya aktierna ger rätt till vinstutdelning från och med det räkenskapsår de tecknas. Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, beslutar om emission av 69 000 teckningsoptioner. Dessa skall, enligt särskild instruktion av Bolagets styrelse, kunna tas i anspråk för att säkerställa Bolagets förpliktelser, huvudsakligen sociala avgifter, i anledning av personaloptionsprogrammet. De detaljerade villkoren för teckningsoptionerna motsvaras i allt väsentligt villkoren för ovan nämnda personaloptioner, dock att följande skall gälla. *? Teckningsoptionerna föreslås utges vederlagsfritt till det av Bolaget helägda Dotterbolaget. *? Tilldelningen av teckningsoptionerna innebär att aktiekapitalet kan ökas med högst 5 175 kronor genom att Bolaget ger ut högst 69 000 stycken aktier, varvid aktiekapitalet skall ökas med 0,075 kronor för varje tecknad aktie. *? Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen av tecknings¬optioner utgör ett led i att säkerställa de åtaganden som följer av det ovan nämnda personaloptionsprogrammet. *? I syfte att personaloptionsprogrammet effektivt och flexibelt skall kunna genomföras föreslås Dotterbolaget få fritt överlåta eller på annat sätt disponera över teckningsoptionerna. Styrelsen föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket. Beslut enligt ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Övrigt Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget liksom fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Medicinaregatan 8 A i Göteborg och på bolagets hemsida www.medfielddiagnostics.com senast tre veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen eller bolagets och koncernens ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Göteborg i maj 2013 Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ) STYRELSEN

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB