Press release from Companies

Publicerat: 2013-05-23 11:35:39

Medfield Diagnostics AB: Teckningstiden inleds

Idag, den 23 maj 2013, inleds teckningstiden i Medfield Diagnostics Aktiebolags (publ) företrädesemission, i vilken även allmänheten ges rätt att teckna. Teckningstiden löper till och med den 11 juni 2013. Vid fulltecknad nyemission tillförs Medfield cirka 5,5 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden är huvudsakligen avsedd att finansiera produktutveckling av Strokefinder-serien, klinisk validering samt marknadsbearbetning. Memorandum, folder och anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt finns att tillgå på Medfields, AktieTorgets och Sedermera Fondkommission AB:s respektive hemsida (www.medfielddiagnostics.com, www.aktietorget.se, www.sedermera.se).

Erbjudandet i sammandrag • Avstämningsdag: 17 maj 2013. Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 14 maj 2013 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 15 maj 2013. • Teckningstid: 23 maj – 11 juni 2013. • Teckningskurs: 3,00 SEK per aktie. • Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 17 maj 2013 var registrerade som aktieägare i Medfield äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie, erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. • Antal aktier i erbjudandet: Erbjudandet omfattar 1 842 550 aktier. • Emissionsvolym: 5 527 650 SEK. • Antal aktier innan nyemission: 11 055 300 aktier. • Värdering: Cirka 33,2 MSEK (pre-money). • Handelsplats: Aktien handlas på AktieTorget. • Handel med teckningsrätter: 23 maj – 5 juni 2013. • Handel med BTA: Från och med den 23 maj 2013 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i början av juli 2013. Teckningsåtagare och garantitecknare Medfield har via skriftliga avtal erhållit teckningsförbindelser om cirka 2,8 MSEK och garantiteckning om cirka 0,5 MSEK. Ingen ersättning utgår för dessa åtagande. Tecknings- och garantiåtaganden har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Garantiåtagandet kommer att träda i kraft i det fall garantin möjliggör fulltecknad emission. Fullständiga villkor och anvisningar samt ytterligare information om teckningsförbindelser och garantiåtagande finns att tillgå i bolagets memorandum på ovan nämnda hemsidor. - ”Vi arbetar nu med att färdigställa vår första CE-märkta produkt som kommer att säljas för såväl övervakning av TIA-patienter som för diagnos av stroke orsakad av propp eller blödning i ambulans och på sjukhus, kallad M100. Den inledande försäljningen ska främst ske till key opinion leaders för klinisk metodutveckling vilket även genererar viktiga referenser och kunskaper inför försäljning till operativ strokevård i ett senare skede. Målsättningen är att få de första beställningarna av M100 under 2013 och se de första produkterna användas i vården under 2014”, säger Dag Jungenfelt – VD. Informationsträffar I samband med den nu förestående företrädesemissionen kommer Medfield att delta i informationsträffar och webbhearing för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner. Informationsträffarna är gratis och det bjuds på lättare förtäring. • 23 maj 2013 klockan 18:00 – Torgdag, Salagatan 18A Uppsala (gamla polishuset) • 27 maj 2013 klockan 17:30 – Torgdag, Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8 Malmö • 28 maj 2013 klockan 18:00 – Torgdag, på Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23 Stockholm • 30 maj 2013 klockan 10:00 – Webbhearing på AktieTorgets hemsida För anmälan till eller ytterligare information om ovanstående informationsträffar, vänligen kontakta: Sedermera Fondkommission AB E-post: anmalan@sedermera.se Telefon: 0431-47 17 00 Finansiell rådgivare Sedermera Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Medfield i samband med företrädesemissionen. Frågor besvaras av Dag Jungenfelt, VD Medfield Diagnostics AB på tel. 070-987 28 27 eller dag.jungenfelt@medfielddiagnostics.com För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta Sedermera Fondkommission AB Telefon: 0431-47 17 00 E-post: nyemission@sedermera.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB