Press release from Companies

Publicerat: 2013-05-30 08:39:34

Medfield Diagnostics AB: Fullständigt beslutsunderlag årsstämma Medfield

Fullständigt beslutsunderlag inför årsstämman i Medfield Diagnostics AB:s (publ) onsdagen den 19 juni 2013 kl. 10.00 på Konferenscentrum Wallenberg på Medicinaregatan 20 A i Göteborg.

Resultatdisposition (punkt 7 b) Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2012. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelseledamöter (punkt 8 och 9) Styrelsen föreslår att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd debitering för utfört arbete. Förslag till styrelse och styrelsearvode kommer att genom pressmeddelande publiceras senast två veckor före årsstämman. Beslut om riktlinjer för valberedningen (punkt 10) Aktieägare representerade cirka 68 procent av bolagets röster föreslår att valberedningsarbetet inför årsstämman 2014 ska bedrivas enligt följande. • Bolaget skall ha en valberedning som skall bestå av en ledamot för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på den ägarstatistik per den 30 juni 2013 som Bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot skall den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Styrelsens ordförande skall i samband med att ny valberedning ska utses, på lämpligt sätt kontakta de tre största identifierade aktieägarna och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får överstiga 30 dagar, skriftligen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Information om den slutligen utsedda valberedningen skall innefatta namn på de tre utsedda ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare som utsett dem, och skall offentliggöras senast sex månader före planerad årsstämma. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren. • Om en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna skall ha rätt att utse sina ledamöter. Om inte särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen har rätt entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen, liksom att utse ny ledamot om den av aktieägaren utsedde ledamoten väljer att lämna valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart sådana skett. • Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut: a) förslag till ordförande vid årsstämman; b) förslag till antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter samt, i förekommande fall, antalet revisorer; c) förslag till arvode till ledamöter i styrelsen; d) förslag till arvode till revisorer; e) förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt, i förekommande fall, val av revisorer; f) förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag; g) förslag till arvode till valberedningens ledamöter. Beslut om personaloptionsprogram (punkt 11) Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om personaloptionsprogram 2013/2018, innefattande beslut om emission av högst 161 000 teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse till anställda nyckelpersoner, medlemmar av Bolagets Advisory Board och det av Bolaget helägda Medfield Diagnostics Personnel AB, ”Dotterbolaget”. Följande villkor föreslås gälla. • Teckningsoptionerna skall tecknas av Dotterbolaget för överlåtelse enligt principerna nedan. • Deltagare i personaloptionsprogrammet ska tilldelas teckningsoptioner enligt följande riktlinjer: o Anställda nyckelpersoner får erbjudas och tilldelas totalt högst 60 000 teckningsoptioner, med tilldelning av högst 20 000 teckningsoptioner per anställd nyckelperson; o Medlemmar av Bolagets advisory Board får erbjudas och tilldelas totalt högst 100 000 teckningsoptioner, med tilldelning av högst 20 000 teckningsoptioner per medlem av Bolagets Advisory Board; • Programmet innebär att personaloptioner tilldelas deltagarna vederlagsfritt. • Varje personaloption ger rätt att förvärva en (1) aktie i bolaget. • Förvärv av aktie kan ske med en tredjedel av optionsinnehavet från och med ett (1) år efter tilldelningen av respektive personaloption och under två (2) år därefter, sålunda med en tredjedel av antalet tilldelade personaloptioner per år. • Utnyttjande av personaloption förutsätter att anställnings- eller uppdragsförhållandet består, att den anställde eller uppdragstagaren vid tidpunkten för påkallandet av förvärv av aktier ej är uppsagd eller att uppdraget kvarstår, vare sig av Bolaget eller den anställde/uppdragstagaren själv samt att vissa av Bolagets styrelse uppsatta finansiella mål har uppnåtts. Detta föreslås ej gälla beträffande Dotterbolaget. Utnyttjande förutsätter även en så kallad ” Liquidity Event” där nytt kapital tillförts bolaget. Detta skall ha skett senast 2018-12-31 vartefter personaloptionerna förfaller. • Lösenpriset för varje aktie skall vara en (1) krona. • Vid fullt utnyttjande av personaloptionerna kan aktiekapitalet ökas med högst 12 075 kronor genom att Bolaget ger ut högst 161 000 stycken aktier, varvid aktiekapitalet skall ökas med 0,075 kronor för varje tecknad aktie. • Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och syftet med personaloptionsprogrammet är att skapa en ersättningsmodell som ersätter kontant arvodering eller kompletterar konventionella löneförmåner på ett för Bolaget förmånligt sätt. Då utnyttjandet förutsätter en ”Liquidity Event”, skapas samtidigt ett incitament för teckningstagarna. • De nya aktierna ger rätt till vinstutdelning från och med det räkenskapsår de tecknas. • De detaljerade villkoren framgår av Bilaga A. Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, beslutar om emission av 69 000 teckningsoptioner. Dessa skall, enligt särskild instruktion av Bolagets styrelse, kunna tas i anspråk för att säkerställa Bolagets förpliktelser, huvudsakligen sociala avgifter, i anledning av personaloptionsprogrammet. De detaljerade villkoren för teckningsoptionerna motsvaras i allt väsentligt villkoren för ovan nämnda personaloptioner, dock att följande skall gälla. • Teckningsoptionerna föreslås utges vederlagsfritt till det av Bolaget helägda Dotterbolaget. • Tilldelningen av teckningsoptionerna innebär att aktiekapitalet kan ökas med högst 5 175 kronor genom att Bolaget ger ut högst 69 000 stycken aktier, varvid aktiekapitalet skall ökas med 0,075 kronor för varje tecknad aktie. • Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen av teckningsoptioner utgör ett led i att säkerställa de åtaganden som följer av det ovan nämnda personaloptionsprogrammet. • I syfte att personaloptionsprogrammet effektivt och flexibelt skall kunna genomföras föreslås Dotterbolaget få fritt överlåta eller på annat sätt disponera över teckningsoptionerna. Styrelsen föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket. Beslut enligt ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Göteborg i maj 2013 Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ) STYRELSEN Bilaga A Villkor för Personaloptioner 2009/2014 i Medfield Diagnostics AB 1 OPTIONSUTFÄRDARE OCH OPTIONSINNEHAVARE 1.1 Medfield Diagnostics AB, org. nr. 556677-9871, Sahlgrenska Science Park, Medicinare-gatan 8A, 413 46 Göteborg (”Optionsutfärdaren”). 1.2 [Namn], [Personnummer], [Adress] (”Optionsinnehavaren”). 2 BAKGRUND Optionsutfärdaren innehar optionsrätter (Villkor för Medfield Diagnostics AB:s options-rätter 2009/2014) till nyteckning av aktier (”Aktier”) i Medfield Diagnostics AB, org. nr. 556677-9871 (”Bolaget”). 3 PERSONALOPTIONEN Optionsinnehavaren äger rätt att, enligt dessa villkor, från Optionsutfärdaren förvärva en (1) Aktie per option (”Personaloption”) som tilldelats Optionsinnehavaren enligt individuellt tilldelningsbesked från Optionsutfärdaren. Personaloptionerna utnyttjas genom att Optionsutfärdaren, eller den som Optionsutfärdaren anlitat, för Optionsinnehavarens räkning nytecknar Aktier med stöd av innehavda optionsrätter. 4 INTJÄNANDE Totalt [antal] Personaloptioner intjänas under en period om tre (3) år från [datum] till [datum] (”Intjäningsperioden”) varvid en tredjedel (1/3) av dessa Personaloptioner intjänas vid det datum som infaller ett (1) år efter tilldelningen (”Årsdatum”) [datum] och ytterligare en tredjedel (1/3) vid vart och ett av de därpå två (2) följande Årsdatumen. Det totala antalet Personaloptioner intjänas dock omedelbart i följande fall: (i) i samband med, och endast under förutsättning, att nittio (90) procent eller mer av samtliga aktier i Bolaget förvärvas av en person eller en grupp närstående personer för ett bolagsvärde (avser obelånat värde eller så kallat teknologivärde) om 75 miljoner kronor eller mer; samt (ii) i samband med, och endast under förutsättning, att Bolagets aktier noteras på en börs eller auktoriserad marknadsplats förutsatt att Bolaget vid sådan notering värderas till 75 miljoner kronor eller mer (avser obelånat värde eller så kallat teknologivärde). Utöver vad som anges ovan skall styrelsen ha rätt att i specifika fall besluta om särskilda intjänandevillkor för Personaloptionerna för en eller flera personer. 5 UTNYTTJANDE M.M. 5.1 Intjänade Personaloptioner kan endast utnyttjas i samband med eller efter en så kallad Liquidity Event. En Liquidity Event definieras som; (i) sådan händelse då nittio (90) procent eller mer av samtliga aktier i Bolaget förvärvas av en person eller en grupp närstående personer för ett bolagsvärde (avser obelånat värde eller så kallat teknologivärde) om 75 miljoner kronor eller mer, eller (ii) en notering av Bolagets aktier på en börs eller auktoriserad marknadsplats förutsatt att Bolaget vid sådan notering värderas till 75 miljoner kronor eller mer (avser obelånat värde eller så kallat teknologivärde). 5.2 Personaloptioner kan tidigast utnyttjas efter registrering hos Bolagsverket och sista utnyttjandedag för Personaloptionerna är den 31 december 2018 (”Slutdag”). 5.3 I samband med utnyttjande av Personaloption förbinder sig Optionsinnehavaren att tillträda aktieägaravtalet daterat den 24 september 2008, se Bilaga B1, med förekommande ändringar i avtalet som kan tillkomma före tidpunkten för utnyttjandet av Optionsrätterna. 5.4 Om styrelsen, med hänsyn till Bolagets resultat och finansiella ställning och övriga omständigheter, skulle bedöma att antalet Personaloptioner som skulle kunna utnyttjas beräknat utifrån vinstutvecklingen är uppenbart orimligt, skall styrelsen kunna reducera antalet Personaloptioner som kan utnyttjas. 6 UPPSÄGNING AV ANSTÄLLNING OCH DÖDSFALL 6.1 Vid Optionsinnehavarens eller Bolagets uppsägning av Optionsinnehavarens anställning i Bolaget skall äganderätten till förvärvad Aktie bestå. Personaloption som har tilldelats men som vid uppsägningen inte har utnyttjats till förvärv av Aktie skall automatiskt förfalla. 6.2 Vid Optionsinnehavarens dödsfall skall vid dödsfallet förvärvade Aktier tillfalla den avlidne Optionsinnehavarens rättsinnehavare, jämte samtliga Optionsinnehavarens rättigheter och skyldigheter i anledning av aktieinnehavet, med beaktande av punkt 5.3. Personaloption som vid dödsfallet inte har utnyttjats till förvärv av Aktie skall automatiskt förfalla. 7 PÅKALLANDE AV LÖSEN 7.1 Påkallande av lösen av Personaloptionerna (”Lösen”) skall ske genom skriftligt meddelande, enligt Bilaga B2, (”Lösenanmälan”). Lösenanmälan skall komma Optionsutfärdaren till handa senast på respektive teckningsperiods slutdag, såsom framgår av punkten 5.2. Av Lösenanmälan skall framgå det antal Aktier som Optionsinnehavaren önskar förvärva. 7.2 Optionsinnehavaren äger endast påkalla Lösen i enlighet med punkten 7.3, under förutsättning att samtliga villkor som uppställs i personaloptionsprogrammet är uppfyllda. 7.3 Optionsinnehavaren äger påkalla Lösen under förutsättning att Optionsinnehavaren i Lösenanmälan oåterkalleligen uppdrar åt Optionsutfärdaren att för Optionsinnehavarens räkning: - förvara det antal optionsrätter som krävs för att teckna det antal Aktier som Lösenanmälan avser, - nyteckna det antal Aktier som Lösenanmälan avser, - till Bolaget erlägga betalning för de Aktier som nytecknas enligt vad som anges i villkoren för optionsrätterna, samt - tillse att Optionsinnehavaren registreras som ägare till de nytecknade Aktierna i bolagets aktiebok. Snarast efter påkallande av Lösen skall avräkningsnota upprättas avseende de Aktier som nytecknas. Optionsinnehavaren skall på den i avräkningsnotan angivna likviddagen till anvisat bankkonto erlägga kontant betalning om en (1) kr för varje Aktie som Lösenanmälan omfattar (”Lösenpris”). Sedan betalning erlagts enligt ovan åtar sig Optionsutfärdaren att i eget namn för Optionsinnehavarens räkning: - nyteckna så många Aktier som Lösenanmälan omfattar, - till Bolaget erlägga betalning för de Aktier som nytecknas, samt - tillse att Optionsinnehavaren registreras som ägare till de nytecknade Aktierna i bolagets aktiebok. 7.4 Påkallande av Lösen som görs på sådan tid att den inte kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före avstämningsdag för utdelning som beslutats av eller föreslagits Bolagets bolagsstämma samma år kommer dock att verkställas först efter avstämningsdagen för utdelning. 7.5 Påkallande av Lösen är bindande och kan inte återkallas. 8 SÄRSKILDA VILLKOR Dessa Personaloptioner får inte överlåtas, pantsättas eller belånas. Se dock undantaget i punkten 6.2. 9 ÖVRIGA VILLKOR 9.1 I händelse av tvångsinlösen av aktier, likvidation eller fusion varigenom Bolaget uppgår i annat bolag, etc. skall Personaloptionerna kunna utnyttjas så långt möjligt i enlighet med föreliggande villkor. 9.2 Lösenpriset och antalet aktier som varje Personaloption berättigar till köp av skall omräknas i händelse av split, sammanläggning, emissioner med mera. Sådan omräkning skall så långt som möjligt ske i enlighet med föreliggande villkor. 9.3 Meddelanden från Optionsutfärdaren rörande Personaloptionerna skall ske skriftligen till den adress som Optionsinnehavaren skriftligen har meddelat Optionsutfärdaren. 9.4 Optionsutfärdaren äger ändra dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller avtal så kräver eller om det i övrigt – enligt Optionsutfärdarens skäliga bedömning – av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och Optionsinnehavarens rättigheter inte i något väsentligt hänseende försämras. 10 SKILJEKLAUSUL 10.1 Tvist i anledning av dessa villkor skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande. 10.2 Kostnader för skiljeförfarande skall bäras av Optionsutfärdaren, såvitt ej Optionsinnehavaren eller någon i dennes ställe otillbörligen påkallat skiljeförfarandet. 10.3 Skiljeförfarande skall äga rum i Göteborg. 11 ANDRA RÄTTSORDNINGAR Optionsutfärdaren har inte i något annat land än Sverige vidtagit och kommer inte heller att vidta sådana åtgärder som krävs av Optionsutfärdaren eller Bolaget för att tillse att Lösen kan ske i enlighet med gällande lagstiftning i sådant annat land. Optionsutfärdaren förbehåller sig därför rätten att anse som ogiltig sådan begäran om förvärv som förutsätter ytterligare sådana åtgärder. 12 TILLÄMPLIG LAG Svensk lag gäller för tolkning och tillämpning av dessa villkor och därmed sammanhängande rättsfrågor. Bilaga A2 LÖSENANMÄLAN Skickas till: Medfield Diagnostics AB Att: Patrik Dahlqvist Sahlgrenska Science Park Medicinaregatan 8A 413 46 Göteborg Undertecknad påkallar härmed lösen av Personaloptioner enligt ”Villkor för Personaloptioner 2009/2014 i Medfield Diagnostics AB”, och begär att från Medfield Diagnostics AB förvärva: ___________________________ aktier i Medfield Diagnostics AB, org. nr. 556677-9871, genom utnyttjande av optionsrätter. Denna Lösenanmälan är bindande och kan inte återkallas. Optionsutfärdaren förbehåller sig rätten att lämna felaktigt eller ofullständigt ifylld Lösenanmälan utan avseende. Undertecknad uppdrar härmed oåterkalleligen åt Medfield Diagnostics AB att för undertecknads räkning - förvara det antal optionsrätter som krävs för att teckna det antal Aktier som Lösenanmälan avser; - nyteckna det antal Aktier som Lösenanmälan avser; - till Bolaget erlägga betalning för de Aktier som nytecknas enligt vad som anges i villkoren för optionsrätterna; samt - tillse att Optionsinnehavaren registreras som ägare till de nytecknade Aktierna i bolagets aktiebok. Detta uppdrag är bindande och kan inte återkallas. Om det ändå skulle återkallas upphör all rätt enligt de Personaloptioner som omfattas av denna Lösenanmälan att gälla. ___________________________________ Ort och datum ___________________________________ Underskrift ___________________________________ Namnförtydligande

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB