Press release from Companies

Publicerat: 2013-10-30 08:18:54

Medfield Diagnostics AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Medfield Diagnostics AB (publ)

Aktieägarna i Medfield Diagnostics AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 18 november 2013 kl. 10.00 på på Konferenscentrum Wallenberg på Medicinargatan 20 A i Göteborg.

Rätt till deltagande Rätt att delta i bolagsstämman har den som dels är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 12 november 2013, dels senast den 12 november 2013 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman, antingen skriftligen till Medfield Diagnostics AB, Medicinargatan 8 A, 413 46 Göteborg eller info@medfielddiagnostics.com eller per telefon till 031-741 17 53. I anmälan uppges aktieägarens fullständiga namn och adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, gärna uppgift om ombud och/eller biträde (högst 2). Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. För aktieägare som är juridiska personer krävs även kopia av registreringsbevis daterat högst en vecka före fullmaktens utfärdande. Fullmakt ska vara daterad och undertecknad av aktieägare eller, såvitt avser juridiska personer, behöriga firmatecknare för denne. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om inte längre giltighetstid, dock högst fem år, har angivits i fullmakten. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.medfielddiagnostics.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Behörighetshandlingar ska på begäran kunna uppvisas i original vid stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 12 november 2013. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission 8. Bemyndigande för verkställande direktör att vidta de mindre ändringar i beslutet enligt punkt 7 som kan krävas i samband med registrering eller verkställande därav 9. Avslutning Beslutsförslag Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission (punkt 7) Styrelsen fattade den 29 oktober 2013 följande beslut: Bolagets aktiekapital ska öka med högst 161 223,075 kronor genom nyemission av högst 2 149 641 aktier med företrädesrätt för aktieägarna på följande villkor. En befintlig aktie på avstämningsdagen den 22 november 2013 ska berättiga till en teckningsrätt. Sex teckningsrätter ska berättiga till teckning av en ny aktie till teckningskursen 7,15 kronor per aktie. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas dem som tecknat utan stöd av teckningsrätt. Tilldelning sker på följande grunder: i. I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. ii. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Teckningsperioden ska löpa från och med den 27 november 2013 till och med den 11 december 2013. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningsperioden. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske på teckningslista varvid betalning ska ske enligt besked på avräkningsnotan, dock senast en vecka från besked om tilldelning. Nya aktier ska berättiga till utdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter att aktien registrerats hos Bolagsverket. Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut. Handlingar Fullständiga beslutsförslag jämte tillhörande handlingar avseende punkt 7 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats senast från den 4 november 2013 samt kommer att utsändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress. Samtliga ovan nämnda handlingar kommer att läggas fram på stämman. Aktieägares rätt att begära upplysningar Aktieägare har rätt att vid bolagsstämman begära att styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningar enligt 7 kap § 32 i aktiebolagslagen. Göteborg i oktober 2013 Medfield Diagnostics AB (publ) Styrelsen

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB