Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2013-11-18 11:22:38

Medfield Diagnostics AB: Kommuniké från extra bolagsstämma

Idag, den 18 november 2013, hölls en extra bolagsstämma i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ). Nedan följer de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission (punkt 7) Stämman godkände styrelsens beslut om företrädesemission. Bolagets aktiekapital ska öka med högst 161 223,075 kronor genom nyemission av högst 2 149 641 aktier med företrädesrätt för aktieägarna på följande villkor. En befintlig aktie på avstämningsdagen den 22 november 2013 ska berättiga till en teckningsrätt. Sex teckningsrätter ska berättiga till teckning av en ny aktie till teckningskursen 7,15 kronor per aktie. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas dem som tecknat utan stöd av teckningsrätt. Tilldelning sker på följande grunder: i. I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. ii. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Teckningsperioden ska löpa från och med den 27 november 2013 till och med den 11 december 2013. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningsperioden. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske på teckningslista varvid betalning ska ske enligt besked på avräkningsnotan, dock senast en vecka från besked om tilldelning. Nya aktier ska berättiga till utdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter att aktien registrerats hos Bolagsverket. Frågor besvaras av Dag Jungenfelt, VD Medfield Diagnostics AB på tel. 070-987 28 27 eller dag.jungenfelt@medfielddiagnostics.com Kort om Medfield Diagnostics AB (publ) Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av en stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om stroke beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället. En tidig version av Medfields produkt, Strokefinder R10, finns på sjukhus sedan 2010 och används av läkare som bedriver forskning inom stroke.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB

Utskick från Spotlight Group