Press release from Companies

Publicerat: 2013-11-27 08:10:09

Medfield Diagnostics AB: Idag inleds teckningstiden

Idag inleds teckningstiden i Medfield AB:s (publ) företrädesemission av högst 2 149 641 aktier. Vid full teckning ger emissionen Medfield ett tillskott på cirka 15,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Medfield har erhållit teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar om cirka 7 miljoner kronor vilket tillsammans motsvarar cirka 45 % av emissionsbeloppet. Även allmänheten ges rätt att teckna i emissionen. Teckningskursen är 7,15 SEK/aktie.

Medfields planerade milstolpar Q4 2013 - Ny produkt MD100 och resultat från kliniska studier presenteras. Q1 2014 - MD100 installeras, såväl på klinik som i ambulans. Q2 2014 - Initiala resultat från MD100 presenteras. Multicenterprojekt med key opinion leaders lanseras. Q3 2014 - Studie för diagnos av skallskador inleds. Q4 2014 - MD100 CE märkt för diagnos både prehospitalt och på sjukhus och system försålda till key opinion leaders. 2015 - Break-even uppnås. Teckningsförbindelser och avsiktsförklaring Bolaget har tecknat avtal om teckningsförbindelser motsvarande cirka 5,7 MSEK och mottagit en avsiktsförklaring från Almi Invest AB motsvarande cirka 1,3 MSEK vilket tillsammans motsvarar cirka 7 MSEK och 45 % av emissionsbeloppet. Erbjudandet i sammandrag • Teckningstid: 27 november – 11 december 2013. • Teckningskurs: 7,15 SEK per aktie. Courtage utgår ej. • Företrädesrätt att teckna aktier har de som på avstämningsdagen den 22 november 2013 var aktieägare, varvid innehav av en (1) aktie ger rätt till en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie. • Avstämningsdag var den 22 november 2013. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 19 november 2013 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 20 november 2013. • Handel med teckningsrätter sker på AktieTorget under perioden 27 november – 6 december 2013. • Handel med BTA (betald tecknad aktie) sker på AktieTorget under perioden 27 november 2013 tills Bolagsverket registrerat emissionen. Registrering beräknas ske omkring mitten av januari 2014. • Erbjudandet omfattar högst 2 149 641 aktier, motsvarande 15 369 933 SEK. Antal aktier innan nyemission är 12 897 850 stycken. Corpura AB har agerat rådgivare i samband med emissionen. Frågor besvaras av Dag Jungenfelt, VD Medfield Diagnostics AB på tel. 070-987 28 27 eller dag.jungenfelt@medfielddiagnostics.com Kort om Medfield Diagnostics AB (publ) Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av en stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om stroke beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället. En tidig version av Medfields produkt, Strokefinder R10, finns på sjukhus sedan 2010 och används av läkare som bedriver forskning inom stroke.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB