Press release from Companies

Publicerat: 2013-12-18 11:36:06

MedicPen AB: MedicPen tillfördes ytterligare 6,9 miljoner vid slutregistreringen av optionerna TO 1 och TO 2

I dagarna har utfallet av MedicPens teckningsoptioner TO 1 och TO 2 blivit klart och styrelsen kan glädjande konstatera att det i slutregistreringen omvandlades optioner till aktier för totalt 6 924 388,90 kronor.

Detta innebär att antalet aktier ökar med 6 294 899 stycken till 58 049 028 utestående aktier. Aktiekapitalet ökar med 393 431,19 kronor och uppgår efter detta till 3 628 064,255 kronor. Ärendet kommer att skickas in till Bolagsverket i veckan. Vid den i oktober genomförda delregistreringen av de ovanstående optionerna omvandlades optioner till aktier för 3 258 164,80 kronor. Således har teckningsoptionerna TO 1 och TO 2 totalt inbringat bolaget 10 182 553 kronor. Det ger en teckningsgrad på 95 %. ”I och med höstens och vinterns kapitalanskaffningar har bolaget gått från att vara underfinansierat till mycket välfinansierat. Nu har vi de muskler vi tidigare saknat i våra förhandlingar med kunder och samarbetspartners. Senaste månaderna har vi flyttat fram våra positioner i våra amerikanska förhandlingar”, säger Cristian Hallin, VD i MedicPen nyss hemkommen från USA. För ytterligare information: Cristian Hallin, VD Telefon: 035-100800 E-post: cristian@medicpen.com MedicPen är listat på AktieTorget sedan december 2006. Bolaget utvecklar patenterade produkter, som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Bolaget vänder sig till tre marknadssegment; konsumentmarknad, läkemedelsbolag samt vårdcentraler och sjukhus.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB