Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2014-03-19 13:36:21

Latvian Forest Company AB: Genomför nyemission om cirka 15,3 Mkr i samband med förvärv

Styrelsen för Latvian Forest Company AB (publ) (”Latvian Forest” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Emissionen omfattar totalt ca 15,3 Mkr och utgör ett led i finansieringen av tidigare annonserade förvärv av totalt 3.835 hektar mark med ett virkesförråd om ca 290.000 kubikmeter. Den sammanlagda köpeskillingen beräknas till ca 54 Mkr och förvärven finansieras genom en kombination av bankfinansiering, riktade nyemissioner och den nu beslutade företrädesemissionen. Genom förvärven blir Latvian Forest en av de större aktörerna i Lettland med sammanlagda innehav om ca 6.812 hektar och ett virkesförråd om ca 505.000 kubikmeter. Det totala finansieringsbehovet uppskattas till minst ca 57 Mkr. Målsättningen är dock att den sammanlagda finansieringen inte bara ska tillföra nödvändiga medel för att genomföra förvärven, utan också att det efter transaktionerna ska finnas en disponibel nettokassa om ca 5-10 Mkr som möjliggör fortsatt expansion och förvärv av enskilda fastigheter under 2014. Den sammanlagda finansieringen är därför tänkt att uppgå till ca 65,5 Mkr där ca 15 Mkr tillförs genom bankfinansiering och ca 15,3 Mkr genom den förestående företrädesemissionen. Säljarna av ovan nämnda fastigheter och en begränsad krets investerare har lämnat skriftliga förbindelser om att tillföra ca 35,2 Mkr genom en riktad nyemission som kommer att beslutas efter genomförd företrädesemission. Alla emissioner avses genomföras på samma villkor. Syftet med förevarande nyemission är således dels att tillföra en del av den sammanlagda finansieringen i samband med förvärven, dels att tillföra ytterligare kontanta medel för fortsatt expansion av verksamheten genom ytterligare förvärv av enskilda fastigheter på samma sätt som skett tidigare. Emissionen, som beslutades av styrelsen 2014-03-19, sker med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. För varje fem befintliga aktier kan två nya B-aktier tecknas. Emissionskursen är 7,00 kronor per ny B-aktie. Teckning av nya aktier kan även ske utan företrädesrätt. Avstämningsdag för rätt till deltagande i nyemissionen är 2014-03-26. Sista dag för handel inklusive rätt till teckningsrätter är därmed 2014-03-21. För varje innehavd aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter medför rätt att teckna två (2) nya B-aktier. Teckning sker mellan 2014-03-31 och 2014-04-22. Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan 2014-03-31 och 2014-04-15. Detta innebär att teckningsrätter kan köpas av de som önskar delta i emissionen med företrädesrätt eller som vill öka sitt deltagande genom att köpa fler teckningsrätter. Totalt omfattar emissionen högst 2.189.474 nya B-aktier och tillför vid full teckning Bolaget 15.326.318 kr före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till sammanlagt ca 0,9 Mkr. Vid full teckning ökar aktiekapitalet med 245.228,588 Euro. Antalet aktier efter emissionen kommer att uppgå till högst 7.663.160, varav 7.582.160 B-aktier. I samband med de riktade emissioner som planeras att genomföras efter förestående emission avses ytterligare högst ca 5.200.000 B-aktier att utges. Det sammanlagda antalet aktier i bolaget kan därför komma att uppgå till högst ca 12.863.160 st varav 80.000 är A-aktier efter genomförda transaktioner. Utnyttjas samtliga utestående teckningsoptioner i Bolaget kan ytterligare ca. 9,4 Mkr tillföras bolaget under 2014 och antalet B-aktier öka med 1.047.708 st. Investeringsmemorandum beräknas kunna offentliggöras omkring den 28 mars 2014. Direktregistrerade aktieägare kommer att få emissionsredovisning och relevant information tillsänt sig. Övriga aktieägare erhåller information genom respektive förvaltare/bank. Memorandum och teckningssedlar kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.latvianforest.se samt på www.avanza.se och www.gwkapital.se. Avsikten är att emissionen skall vara garanterad med minst ca 10 Mkr för att säkerställa att tillräckliga medel tillförs för att kunna slutföra förvärven. Närmare besked om garantins storlek och struktur samt närmare information rörande teckningsförbindelser i de planerade riktade emissionerna kommer att meddelas senare i samband med att investeringsmemorandum offentliggörs. Finansieringsstrukturen har valts med tanke på att tillräckliga medel för förvärven och för bolagets fortsatta expansion ska kunna tillföras till rimliga kostnader. En större företrädesemission hade bl.a. inneburit väsentligt högre garantikostnader och det är styrelsens bedömning att den nuvarande strukturen är kostnadseffektiv och till gagn för både befintliga och nya aktieägare. Uppskattningen är att de totala kapitalanskaffningskostnaderna kommer att ligga kring 4 procent av den sammanlagda finansieringen. Bolaget samarbetar i samband med erbjudandet med Avanza Bank AB som är emissionsinstitut och med G&W Fondkommission som arrangerar garantikonsortiet. För ytterligare information kontakta Fredrik Zetterström, VD +46 735 44 97 30 info@latvianforest.se Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Latvian Forest Company AB

Prenumeration