Press release from Companies

Publicerat: 2014-04-09 16:57:42

Medfield Diagnostics AB: Nulägesrapport

I det memorandum som Medfield publicerade i samband med nyemissionen innan årsskiftet, deklarerade bolaget hur likviden skulle användas. Syftet med denna nulägesrapport är att kortfattat redogöra för status för dessa aktiviteter. Fortsatt utveckling och industrialisering Medfield har under årets inledande månader bedrivit ett intensivt produktutvecklingsarbete. Efter tydlig feedback från användare togs det strategiska beslutet att hoppa över en generation i utvecklingen för att gå direkt mot en produkt som även kan användas i ambulans. • Storlek och strömförbrukning har drastiskt minskats för att medge mobil användning utanför klinik • Produkten har integrerats hårdare och externt kablage har eliminerats för att ytterligare öka kvaliteten och robustheten i mätningarna • Handhavandet har förenklats och kommer att ske via t ex en tablet som är trådlöst ansluten till Strokefinder De två första punkterna är redan införda medan den tredje planeras vara klar till halvårsskiftet. Kliniska studier och CE-märkning Medfield har hittills inkluderat 225 patienter i tre olika kliniska studier, varav 59 med diagnosen blödning och 94 med diagnosen propp: • Patienter med blödning kan diagnostiseras med samma säkerhet som med CT • Knappt hälften av de patienter som skulle vara betjänta av trombolys kan identifieras • Knappt hälften av alla patienter behöver följa det ordinarie vårdflödet (CT) innan slutlig diagnos kan fastställas Marknads- och försäljningsaktiviteter Bolagets marknadsföringsaktiviteter är inriktade på att skapa en bredare medvetenhet om Strokefinder – produktens nytta och möjligheter. Detta sker främst genom medverkan i nationella (t ex Flisa) och internationella fora (t ex Anglo Nordic MedTech Conference i UK och Medica i Tyskland). Förutom att dessa aktiviteter genererar en rad intressanta projekt har de t ex resulterat i den Technology Alert som National Health Service (NHS) i Storbritannien har publicerat för Strokefinder MD100 på sin ”Horizon scanning” web-sida. Syftet är att ge beslutsfattare inom NHS en förvarning om kommande intressanta produkter så att de kan vara proaktiva i t ex sitt budget-arbete. Det tidiga intresset från NHS visar på att det finns ett stort intresse för Strokefinder. Publiceringen kommer att sprida kunskapen om Strokefinder och därmed underlätta framtida försäljningsarbete. Dagens försäljningsarbete är, som planerat, inriktat mot Key Opinion Leaders och den gemensamma multicenterstudien. Tillämpningsområden utanför stroke Tillsammans med Medfields medicinska partners planeras en inledande studie för att utröna Strokefinders förmåga att även detektera blödningar i samband med skallskador. Mer detaljer kommer om denna studie kommer att publiceras när formellt tillstånd från Läkemedelsverket har inhämtats, vilket förväntas ske innan sommaren. Mer detaljerad information om Medfields produktutveckling och kliniska studier kan laddas ner från bolagets hemsida: Produktutveckling & Kliniska Studier www.medfielddiagnostics.com/wp-content/uploads/2014/04/Rapport20140409.pdf Den Technology Alert som NHS publicerat kan även den laddas ner: NHS Technology Alert www.medfielddiagnostics.com/wp-content/uploads/2014/04/Strokefinder-MD100-Alert-Final.pdf Frågor besvaras av Dag Jungenfelt, VD Medfield Diagnostics AB på tel. 070-987 28 27 eller dag.jungenfelt@medfielddiagnostics.com Kort om Medfield Diagnostics AB (publ) Medfield Diagnostics har som mål att möjliggöra tidig diagnos av stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om en stroke beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader sparas för samhället.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB