Press release from Companies

Publicerat: 2014-04-22 11:27:40

MedicPen AB: Kallelse till årsstämma i MedicPen AB (publ) 20 maj 2014

Aktieägarna i MedicPen AB (publ), 556576-4809 kallas härmed till årsstämma i MedicPen den 20 maj 2014 kl 13:00 på Trade center, 22:e vån, Kristian den IV:s väg 3, Halmstad. Rätt att delta har aktieägare som är registrerad i företagets aktiebok den 14 maj 2014. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast den 16 maj kl 17:00. Anmälan sker per post till MedicPen AB (publ), Box 803, 302 18 Halmstad, eller per telefon 035-10 08 00 eller via e-post info@medicpen.com. Aktieägare som företräds genom ombud bör översända skriftlig dagtecknad fullmakt tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare. Fullmakt, registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, som ej översänds till bolaget i samband med anmälan skall medtagas till stämman. Kallelsen i sin helhet hålls tillgänglig på bolagets webbplats www.medicpen.com Förslag till dagordning 1. Öppnande av stämman. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en eller två justeringsmän. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 8. Beslut om a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen; b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och i förekommande fall, revisorerna. 11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter, alternativt registrerade revisionsbolag. 12. Övriga frågor. 13. Stämmans avslutande. Det noterades under punkt 9, 10 och 11 att förslag kommer att finnas tillgängliga tillsammans med övriga handlingar enligt Aktiebolagslagen på bolagets adress ovan, senast två veckor före stämman. Pressmeddelande kommer att skickas ut samtidigt. Halmstad i april 2014 MedicPen AB (publ) Styrelsen

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB