Press release from Companies

Publicerat: 2014-05-05 08:16:41

Medfield Diagnostics AB: Kallelse till årsstämma i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ), 556677-9871, kallas härmed till årsstämma måndagen den 2 juni 2014 kl. 10.00 på Konferenscentrum Wallenberg på Medicinaregatan 20 A i Göteborg.

Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 26 maj 2014, och • anmäla sig till bolaget senast måndagen den 26 maj 2014 skriftligen till Medfield Diagnostics Aktiebolag, Medicinaregatan 8 A, 413 46 Göteborg. Anmälan kan också göras per telefon 031-741 17 53 eller per e-post info@medfielddiagnostics.com. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast måndagen den 26 maj 2014, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum. Ombud m.m. Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.medfielddiagnostics.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Antalet aktier och röster Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 15 047 491 st. Bolaget innehar inga egna aktier. Förslag till dagordning: 0. Stämman öppnas. 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Framläggande och godkännande av dagordning. 4. Val av justeringsmän. 5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 7. Beslut a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen; b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen. c) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören. 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden. 9. Val av styrelseledamöter. 10. Beslut om riktlinjer för valberedningen. 11. Beslut om personaloptionsprogram. 12. Stämman avslutas. Beslutsförslag kommer att genom pressmeddelande publiceras senast två veckor före årsstämman. Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller något dotterföretag, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller ett dotterföretags ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen. Göteborg i maj 2014 Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ) STYRELSEN

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB