Press release from Companies

Publicerat: 2014-05-19 09:24:11

Medfield Diagnostics AB: Fullständigt beslutsunderlag inför årsstämman i Medfield Diagnostics AB

Fullständigt beslutsunderlag inför årsstämman i Medfield Diagnostics AB:s (publ) måndagen den 2 juni 2014 kl. 10.00 på Konferenscentrum Wallenberg på Medicinaregatan 20 A i Göteborg.

Val av ordförande vid stämman (punkt 1) Valberedningen föreslår Ole Johansson som ordförande vid stämman. Resultatdisposition (punkt 7 b) Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen, innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2013. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 8) Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd debitering för utfört arbete. Valberedningen föreslår vidare att styrelsearvoden ska utgå i form av kontant arvode, alternativt i form av optioner, enligt följande: Ordförande: Kontant ersättning motsvarande två prisbasbelopp, alternativt 10 000 optioner. Ledamöter: Kontant ersättning motsvarande ett prisbasbelopp, alternativt 5 000 optioner. Val av styrelseledamöter (punkt 9) Valberedningen föreslår att Arne Ferstad, Agneta Franksson, Bengt-Arne Sjöqvist, Mikael Persson och Stefan Jacobsson omväljs som ledamöter i Medfields styrelse. Vidare föreslår valberedningen att Arne Ferstad omväljs som ordförande. Beslut om riktlinjer för valberedningen (punkt 10) Valberedningen föreslår att de riktlinjer för valberedningens uppdrag som angavs vid årsstämman 2013 ska ha fortsatt giltighet: • Bolaget skall ha en valberedning som skall bestå av en ledamot för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på den ägarstatistik per den 30 juni 2014 som Bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB. Styrelsens ordförande skall i samband med att ny valberedning ska utses, på lämpligt sätt kontakta de tre största identifierade aktieägarna och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får överstiga 30 dagar, skriftligen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Om någon av de till röstetalet största aktieägare inte önskar utse en ledamot till valberedningen ska följande aktieägare i röststyrkeordning tillfrågas tills tre ledamöter utsetts. Information om den slutligen utsedda valberedningen skall innefatta namn på de tre utsedda ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare som utsett dem, och skall offentliggöras senast sex månader före planerad årsstämma. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren. • Om en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna skall ha rätt att utse sina ledamöter. Om inte särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen har rätt entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen, liksom att utse ny ledamot om den av aktieägaren utsedde ledamoten väljer att lämna valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart sådana skett. • Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut: a) förslag till ordförande vid årsstämman; b) förslag till antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter samt, i förekommande fall, antalet revisorer; c) förslag till arvode till ledamöter i styrelsen; d) förslag till arvode till revisorer; e) förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt, i förekommande fall, val av revisorer; f) förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag; g) förslag till arvode till valberedningens ledamöter. Valberedningen föreslår vidare att inget arvode skall utgå till valberedningens ledamöter inför årsstämman 2015. Beslut om personaloptionsprogram (punkt 11) Styrelsens förslag till justerade villkor för personaloptionsprogram 2009/2014: Nedanstående förslag har beretts av styrelsen och förutsätter för genomförande att det biträds av aktieägare med minst 9/10-delar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Styrelsen föreslår att villkoren för de personaloptioner, och de i samband därmed emitterade teckningsoptionerna, som beslutats av extra bolagsstämma den 6 oktober 2009 och som registrerats vid Bolagsverket den 24 maj 2010, justeras så att punkterna med motsvarande numrering i Bilaga B till protokollet från ovan nämnd bolagsstämma erhåller följande lydelse: Punkt 4 (ii) ”(ii) när Bolagets aktier (1) har noteras på en reglerad marknad eller upptagits till handel på annan organiserad handelsplats och (2) av sådan handelsplats vid något tillfälle anges ha ett marknadsvärde (eller s.k. market cap) om 75 miljoner kronor eller mer.” Punkt 5.1 (ii) ”(ii) när Bolagets aktier (1) har noterats på en reglerad marknad eller upptagits till handel på annan organiserad handelsplats och (2) av sådan handelsplats vid något tillfälle anges ha ett marknadsvärde (eller s.k. market cap) om 75 miljoner kronor eller mer.” Syftet med den justerade ordalydelsen är att förtydliga villkoren så att de tydligt har det innehåll som åsyftades med det styrelsens förslag till beslut om personaloptionsprogram som antogs av extra bolagsstämman den 6 oktober 2009, innebärande att samtliga personaloptioner som givits ut och tilldelats enligt rubricerade program skall anses intjänade, och att ett Liquidity Event skall anses ha inträffat, genom att bolagets aktier är listade på Aktietorget och anges ha ett marknadsvärde (eller s.k. market cap) om 75 miljoner kronor eller mer. De fullständiga villkoren för personaloptionsprogrammet som beslutades på extra bolagsstämma den 6 oktober 2009 skulle, efter sådana justeringar som här föreslås, ha den lydelse som framgår av Bilaga 1 till detta förslag, innehållande protokoll från extra bolagsstämma den 6 oktober 2009 med ursprungligt beslutsförslag samt härigenom ändrad villkorsbilaga. Styrelsen föreslår slutligen att bolagsstämman bemyndigar styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket. Göteborg i maj 2014 Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ) STYRELSEN

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB