Press release from Companies

Publicerat: 2014-05-20 17:25:30

MedicPen AB: Kommuniké från Årsstämman i MedicPen AB (publ)

MedicPen AB (publ) avhöll under tisdagen den 20 maj årsstämma. Stämman beslutade fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2013. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att årets resultat disponeras så att 7 710 163 kronor balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2013. Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013. Det beslutades att antalet ledamöter ska minskas till tre. Till styrelsen omvaldes Kjell-Åke Andersson, Åke Zetterström och Cristian Hallin. Styrelseledamoten Karl Hillgård avböjde omval. Till ordinarie revisor valdes revisionsbolaget Baker Tilly Malmö Lund, med Bert Åke Knutsson som huvudansvarig revisor. Det noterades att alla beslut var enhälliga. Frågor med anledning av ovanstående besvaras av: Per Nilsson, VD Tel: 035-100 800, E-mail: per.nilsson@medicpen.com MedicPen AB (publ). Trade Center, Kristian IV:s väg 3, 302 50 Halmstad. MedicPen är listat på AktieTorget sedan december 2006. Bolaget utvecklar patenterade produkter, som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Bolaget vänder sig till tre marknadssegment; konsumentmarknad, läkemedelsbolag samt vårdcentraler och sjukhus.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB