Press release from Companies

Publicerat: 2014-06-02 16:00:37

Medfield Diagnostics AB: Kommuniké från årsstämma i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ)

Den 2 juni 2014 hölls årsstämma i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ). Vid stämman fattades bl. a. följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition och utdelning Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2013. Ansvarsfrihet Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013. Styrelse och arvoden Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Arne Ferstad, Agneta Franksson, Stefan Jacobsson, Mikael Persson och Bengt Arne Sjöqvist. Arne Ferstad omvaldes som styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå i form av kontant ersättning, alternativt i form av teckningsoptioner enligt följande: • Till ordförande: kontant ersättning motsvarande två prisbasbelopp, alternativt 10 000 teckningsoptioner. • Till övriga ledamöter: kontant ersättning motsvarande ett prisbasbelopp, alternativt 5 000 teckningsoptioner. Vidare beslutades att arvode till bolagets revisorer ska utgå enligt godkänd debitering för utfört arbete. Riktlinjer för valberedningen Årsstämman beslutade att valberedningens arbete inför årsstämman 2015 ska bedrivas enligt följande: • Bolaget skall ha en valberedning som skall bestå av en ledamot för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på den ägarstatistik per den 30 juni 2014 som Bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB. Styrelsens ordförande skall i samband med att ny valberedning ska utses, på lämpligt sätt kontakta de tre största identifierade aktieägarna och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får överstiga 30 dagar, skriftligen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Om någon av de till röstetalet största aktieägare inte önskar utse en ledamot till valberedningen ska följande aktieägare i röststyrkeordning tillfrågas tills tre ledamöter utsetts. Information om den slutligen utsedda valberedningen skall innefatta namn på de tre utsedda ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare som utsett dem, och skall offentliggöras senast sex månader före planerad årsstämma. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren. • Om en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna skall ha rätt att utse sina ledamöter. Om inte särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen har rätt entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen, liksom att utse ny ledamot om den av aktieägaren utsedde ledamoten väljer att lämna valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart sådana skett. • Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut: a) förslag till ordförande vid årsstämman; b) förslag till antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter samt, i förekommande fall, antalet revisorer; c) förslag till arvode till ledamöter i styrelsen; d) förslag till arvode till revisorer; e) förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt, i förekommande fall, val av revisorer; f) förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag; g) förslag till arvode till valberedningens ledamöter. Årsstämman beslutade även att inget arvode skall utgå till valberedningens ledamöter inför årsstämman 2015. Justering av personaloptionsprogrammet för 2009/2014 Årsstämman beslutade att personaloptionsprogrammet för 2009/2014 skulle justeras enligt följande: Punkt 4 (ii) gavs följande lydelse: ”(ii) när Bolagets aktier (1) har noteras på en reglerad marknad eller upptagits till handel på annan organiserad handelsplats och (2) av sådan handelsplats vid något tillfälle anges ha ett marknadsvärde (eller s.k. market cap) om 75 miljoner kronor eller mer.” Punkt 5.1 (ii) gavs följande lydelse: ”(ii) när Bolagets aktier (1) har noterats på en reglerad marknad eller upptagits till handel på annan organiserad handelsplats och (2) av sådan handelsplats vid något tillfälle anges ha ett marknadsvärde (eller s.k. market cap) om 75 miljoner kronor eller mer.” Syftet med justeringen var att förtydliga villkoren så att de tydligt fick det innehåll som åsyftades när de antogs av en extra bolagsstämma den 6 oktober 2009, innebärande att samtliga personaloptioner som givits ut och tilldelats enligt rubricerade program skall anses intjänade, och att ett Liquidity Event skall anses ha inträffat, genom att bolagets aktier är listade på Aktietorget och anges ha ett marknadsvärde (eller s.k. market cap) om 75 miljoner kronor eller mer. Göteborg den 2 juni 2014 Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ) Styrelsen

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB