Press release from Companies

Publicerat: 2014-06-11 13:50:13

ahaWorld AB: Nyemission i ahaWorld AB (publ) övertecknad inför listning på AktieTorget

Styrelsen i ahaWorld AB fattade den 12 mars 2014, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman, beslut om en nyemission utan företräde för befintliga aktieägare om högst 1 168 832 aktier och en övertilldelningsoption om högst 259 740 aktier motsvarande cirka 2 MSEK för styrelsens nyttjande vid eventuell överteckning. Teckningskursen fastställdes till 7,70 SEK per aktie. Emissionsvolymen uppgår vid full teckning till cirka 9 MSEK före emissionskostnader. Emissionen var helt säkerställd genom emissionsgarantier och teckningsfo¨rbindelser. Teckningsperioden har nu avslutats och emissionen övertecknades. Teckningsgraden uppgår till cirka 113,3 procent. Styrelsen utnyttjar övertilldelningsoptionen med cirka 1,2 MSEK för att tillgodose det stora intresset. Utfallet av emissionen innebär att ahaWorld kan genomföra planen med satsningar på framför allt marknadssatsningar i TV och annan media av koncernens casinosida ahaCasino som finns i mobilversion och stationär version. Samt fortsatt produktutveckling av sociala spel sa° som tidigare beslutats av styrelsen. ”Det är glädjande att emissionen blivit övertecknad. Emissionen finansierar koncernens arbete framåt med full kraft. Vi hälsar de ca 110 nya aktieägarna som tillkommit i samband med emissionen välkomna. Listningsprocessen på AktieTorget kommer fortgå° planenligt med preliminär första dag för handel den 25 juni”, säger ahaWorld´s VD Goran Ristic. Teckningstiden inföll mellan den 19 maj – 4 juni 2014. Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet i bolaget med cirka 132 424,30 SEK och kommer därefter att uppga° till cirka 582 215,70 SEK. Antalet aktier uppga°r efter nyemissionerna till 5 822 157 aktier. Totalt emissionsbelopp uppgår till cirka 10,2 MSEK varav cirka 5 MSEK avser kvittning av fordran. Bolaget har nu cirka 180 aktieägare. Inom fyra månader från första handelsdagen på AktieTorget måste spridningskravet om 200 aktieägare uppnås. För ytterligare information: Goran Ristic, vd ahaWorld tfn +46 730 58 20 90, goran@ahaworld.se Om aha-koncernen Koncernen äger två speloperatörer som bedriver spelverksamhet på internet, ahaBingo och ahaCasino. ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Koncernens kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Goran Ristic,VD Aha World AB, Tel +46 730 58 20 90, e-mail goran@ahaworld.se - Cecilia Ritscher, Presskontakt Aha Bingo LTD , Tel +356 99098783, e-mail cecilia@ahabingo.com - Länkar: www.ahabingo.com, www.ahacasino.com, www.ahaworld.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB