Press release from Companies

Publicerat: 2015-01-09 08:54:42

Medfield Diagnostics AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ), org. nr 556677-9871, kallas härmed till extra bolagsstämma den 27 januari 2015 kl. 10.00 i Konferenscentrum Wallenberg på Medicinaregatan 20 A i Göteborg. Rätt till deltagande Rätt att delta i den extra bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 21 januari 2015, dels senast den 21 januari 2015 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i den extra bolagsstämman. Anmälan kan ske skriftligt till Medfield Diagnostics Aktiebolag ”Bolagsstämma”, c/o Fredersen Advokatbyrå AB, Turning Torso, 211 15 Malmö eller via e-post till medfield@fredersen.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer samt telefon dagtid. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 21 januari 2015 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna. Fullmakt Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Om fullmakten utfärdats för juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 21 januari 2015. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.medfielddiagnostics.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Förslag till dagordning 0. Stämman öppnas 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Framläggande och godkännande av dagordning 4. Val av justeringsmän 5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad 6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission med företräde för aktieägarna 7. Bemyndigande för VD att vidta de mindre ändringar i beslut enligt punkt 6 som kan krävas i samband med verkställande och registrering därav 8. Avslutning Beslutsförslag Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission med företräde för aktieägarna (punkt 6) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut att bolagets aktiekapital ska öka med högst 161 565,975 kronor genom en nyemission av högst 2 154 213 aktier med företrädesrätt för aktieägarna på i huvudsak följande villkor. En befintlig aktie på avstämningsdagen den 30 januari 2015 ska berättiga till en teckningsrätt. Sju teckningsrätter ska berättiga till teckning av en ny aktie till teckningskursen tio kronor per aktie. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas dem som tecknat utan stöd av teckningsrätt, varvid tilldelning i första hand ska ske till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätt i förhållande till hur många aktier de tecknat med stöd av teckningsrätter och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till andra som tecknat aktier utan företrädesrätt i förhållande till hur många de tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Teckningsperioden ska löpa från och med den 4 februari 2015 till och med den 18 februari 2015. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske på teckningslista varvid betalning ska ske senast tre bankdagar från avsändandet av besked om tilldelning. Nya aktier ska berättiga till utdelning den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter att de nya aktierna registrerats. Övrig information Fullständigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida minst två veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller dotterbolaget, vid den extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen. Göteborg i januari 2015 Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ) Styrelsen

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB