Press release from Companies

Publicerat: 2015-01-09 08:46:06

Medfield Diagnostics AB: Beslut om företrädesemission – internationell multicenterstudie och start av försäljning

Mot bakgrund av positiv respons på såväl publiceringen av resultaten från Medfield Diagnostics ABs (publ) kliniska studier som presentationen av produkten Strokefinder MD100, har styrelsen i Medfield den 8 januari 2015 beslutat – villkorat av godkännande vid kommande extra bolagsstämma – om en företrädesemission av högst 2 154 213 aktier. Vid full teckning ger emissionen Medfield ett tillskott på cirka 21,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Medfield har erhållit teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar om cirka 7,2 miljoner kronor vilket tillsammans motsvarar cirka 33 % av emissionsbeloppet. Även allmänheten ges rätt att teckna i emissionen. Kallelse till extra bolagsstämma kommer publiceras inom kort.

Bakgrund och motiv för emissionen Medfield genomförde under december 2013 en företrädesemission om cirka 15 MSEK. Emissionen tecknades till cirka 38,4 miljoner kronor motsvarade en teckningsgrad om cirka 250 %. Under 2014 har Bolaget publicerat resultaten från de första kliniska studierna, erhållit certifikat enligt ISO 13485, inlett produktion av Strokefinder MD100, tecknat en överenskommelse att samarbeta kring forskning och kliniska studier med Hunter Medical Research Institute samt startat Bolagets fjärde kliniska studie. De kontakter Medfield har med kunder och tongivande strokeläkare är entydiga. Behovet av och intresset för tidig diagnos av stroke är mycket stort. Detta bekräftas av såväl ledande neurologer som ambulansläkare och manifesteras även i det intresse som CT-baserade mobila strokeenheter väckt. Intresset från forskande och metodutvecklande läkare att vara med och utveckla Strokefinder även för andra tillämpningar är stort – inte minst vad gäller traumatiska blödningar. De val som gjorts vid produktutformningen är helt rätt: • Mobil och portabel, för flexibel prehospital användning • Sladdlös och enkel hantering, som kräver ett minimum av utbildning • En kostnadsnivå som är cirka en tjugondel av CT-baserade mobila strokeenheter Sammantaget bekräftar ovan den affärspotential som finns för Bolagets teknologi. Medfield har nu en färdig produkt (Strokefinder MD100) och en struktur (leverantörer, kvalitetssystem, marknadsfunktion, etcetera) för att realisera denna affärspotential. I samband med emissionen i december 2013 redogjorde styrelsen för målsättningen att skapa handlingsfrihet och möjlighet att välja väg: • Fortsatt organisk tillväxt, utan ytterligare kapitaltillskott • Ökad tillväxttakt, genom till exempel ytterligare nyemission • Försäljning av bolaget eller delar av verksamheten till en aktör med globala marknadskanaler För att Strokefinder skall få full acceptans på marknaden och öka försäljningen kommer ytterligare klinisk evidens att behövas. Styrelsen gör därför bedömningen att en nyemission är det som på medellång sikt bäst gagnar både aktieägare och verksamheten. Den beslutade nyemissionen skall användas till att finansiera en internationell multicenterstudie, etablera försäljningskanaler och öka takten för att inkludera traumatiska skallskador, som ytterligare en indikation för Medfields produkt. Teckningsförbindelser och avsiktsförklaring Medfields företagsledning som delar av styrelsen har deklarerat att de har för avsikt att delta i nyemissionen. Bolaget har tecknat avtal om teckningsförbindelser motsvarande cirka 7,2 MSEK vilket motsvarar cirka 33 % av emissionsbeloppet. Teckningsförbindelser sker genom vederlagsfri överlåtelse av teckningsrätter från huvudägare, Andreas Fhager och Mikael Persson genom Electromagnetic Consulting Sweden AB, till ett konsortium av nya investerare. Ingen ersättning utgår till de nya investerarna för teckningsförbindelsen. Likvid har dock inte säkerställts på förhand. Erbjudandet i sammandrag • Teckningstid: 4 – 18 februari 2015 • Teckningskurs: 10 kronor per aktie. Courtage utgår ej • Företrädesrätt att teckna aktier har de som på avstämningsdagen den 30 januari 2015 är aktieägare. Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie • Avstämningsdag är den 30 januari 2015. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 28 januari 2015 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 29 januari 2015 • Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 4 – 16 februari 2015 • Handel med BTA kommer att ske på AktieTorget under perioden 4 februari 2015 tills Bolagsverket registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske omkring mitten av mars 2015 • Antal aktier i erbjudandet omfattar 2 154 213 aktier • Antal aktier innan emission uppgår till 15 079 491 aktier Villkor och anvisningar samt ytterligare information om teckningsförbindelser kommer att offentliggöras i memorandum senast i samband med att teckningstiden inleds. Corpura AB har agerat rådgivare i samband med emissionen. Frågor besvaras av Dag Jungenfelt, VD Medfield Diagnostics AB på tel. 070-987 28 27 eller dag.jungenfelt@medfielddiagnostics.com Kort om Medfield Diagnostics AB (publ) Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnos av stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om en stroke beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader sparas för samhället.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB