Press release from Companies

Publicerat: 2015-02-03 15:05:17

Medfield Diagnostics AB: Offentliggörande av memorandum, 6-sidig teaser och anmälningssedel

Med anledning av företrädesemissionen, vilken inleds den 4 februari 2015, publiceras härmed memorandum, 6-sidig teaser och anmälningssedel på Medfields och AktieTorgets respektive hemsida.

Erbjudandet i sammandrag * Teckningstid: 4 – 18 februari 2015. * Teckningskurs: 10 kronor per aktie. Courtage utgår ej. * Företrädesrätt att teckna aktier har de som på avstämningsdagen den 30 januari 2015 var aktieägare. Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. * Avstämningsdag var den 30 januari 2015. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 28 januari 2015 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 29 januari 2015. * Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 4 – 16 februari 2015. * Handel med BTA kommer att ske på AktieTorget under perioden 4 februari 2015 tills Bolagsverket registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske omkring mitten av mars 2015. * Antal aktier i erbjudandet omfattar 2 154 213 aktier. * Antal aktier innan emission uppgår till 15 079 491 aktier. Frågor besvaras av Dag Jungenfelt, VD Medfield Diagnostics AB på tel. 070-987 28 27 eller dag.jungenfelt@medfielddiagnostics.com För praktiska frågor med anledning av företrädesemissionen, vänligen kontakta: Aktieinvest FK AB, telefon 08-5065 1795, emittentservice@aktieinvest.se Kort om Medfield Diagnostics AB (publ) Medfield Diagnostics utvecklar mikrovågsbaserade diagnosinstrument. Första produktserien Strokefinder utvecklas för att särskilja stroke orsakad av propp från stroke orsakad av blödning. Behovet av ett snabbt diagnosförfarande vid stroke är idag stort eftersom väldigt få patienter hinner få nödvändig behandling i tid. Stroke är idag den tredje vanligaste dödsorsaken och är en av de främsta orsakerna till svåra och långvariga funktionshinder hos vuxna. Medfields patenterade teknologi har även andra lovande tillämpningsområden, inte minst för diagnos av traumatiska skallskador.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB