Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2015-04-21 09:01:13

EQL Pharma AB: Kallelse till årstämma i EQL Pharma AB (publ)

Lund den 20 april 2015 – EQL Pharma AB (publ). Aktieägarna i EQL Pharma AB (publ), 556713-3425, kallas härmed till årsstämma måndagen den 18 maj 2015 kl. 15.00 i EQL Pharma AB’s lokaler på Traktorvägen 11 i Lund. Rätt till deltagande Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 11 maj 2015, dels senast den 11 maj 2015, gärna före kl. 16.00, till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 11 maj 2015 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna. Anmälan om deltagande Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen under adress EQL Pharma AB, Charlotte Enochsson, Traktorvägen 11, 226 60 Lund, per fax till 046-12 00 12, eller per e-post till charlotte.enochsson@eqlpharma.com. Vid anmälan ska anges namn, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida samt sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Förslag till dagordning 1. Öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av en eller två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 8. Beslut a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, b) om disposition beträffande bolagets resultat (förlust) enligt den fastställda balansräkningen, c) om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören. 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter, 10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorerna, 11. Val av styrelseledamöter 12. Val av styrelseordförande 13. Val av revisor 14. Beslut om instruktion för valberedningen 15. Övriga frågor 16. Stämmans avslutande Beslut om resultatdisposition (punkt 8b) Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att utdelning för räkenskapsåret 2014 inte lämnas. Instruktion för valberedning (punkt 14) Valberedningen, som har bestått av Jakob Johansson (Batten AB), Christer Fåhraeus (Fårö Capital AB) ordförande valberedningen och Karin Wehlin (Karin Wehlin m bolag) föreslår årsstämman att besluta att följande instruktion ska gälla för valberedningen inför 2014 års årsstämma: Styrelsens ordförande ska snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per den 30 september 2015 är kända, kontakta de tre röstmässigt största registrerade ägarna enligt bolagets aktiebok och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Önskar sådan aktieägare inte utse ledamot, tillfrågas de därefter följande röstmässigt största registrerade ägarna i storleksordning tills tre ägarrepresentanter har utsetts. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, ska utgöra valberedningen. Valberedningen ska därefter utse ordförande inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras av bolaget senast sex månader före årsstämman år 2016. Om någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag slutförts, ska den ledamot som aktieägaren utsett, såvida valberedningen så beslutar, avgå och om valberedningen så bedömer lämpligt ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste registrerade aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten innan valberedningens uppdrag slutförts, ska sådan ledamot, om valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren. Om de registrerade ägarförhållandena annars väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring ske i sammansättningen av valberedningen enligt ovan angivna principer eller så ska valberedningen slutföra sitt arbete utan att ny ledamot utses. Mandatperioden för den sålunda utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt. Ingen ersättning för ledamöternas arbete i valberedningen ska utgå. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Upplysningar på bolagsstämman Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Motsvarande upplysningsplikt gäller även avseende dotterföretag. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen. Tillgängliga handlingar Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, revisorns yttrande över huruvida beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts samt fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats minst tre veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran utan avgift till aktieägare som uppger sin postadress. Antalet aktier och röster i bolaget Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 16 326 426 st. Bolaget innehar inga egna aktier. Lund i april 2015 EQL Pharma AB (publ) Styrelsen För ytterligare information, vänligen kontakta: Christer Fåhraeus, VD, mobil 0705-609000 eller via cf@eqlpharma.com. Om EQL Pharma EQL Pharma bildades 2006 av Christer Fåhræus och Karin Wehlin och är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. EQL Pharma hade 31:a december 2014 fem nisch-generika på marknaden. I tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2016 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 6 (7) personer och är noterat på AktieTorget. EQL Pharma har ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina. Bolaget har som finansiellt mål att från och med 2015 vara ett lönsamt bolag. Stockholm (EQL:STO). Denna kallelse finns även tillgängligt på www.eqlpharma.com och www.aktietorget.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om EQL Pharma AB