Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2015-04-24 09:07:39

ahaWorld AB: Kallelse till årsstämma i ahaWorld AB (publ)

Aktieägarna i ahaWorld AB (publ) kallas härmed till årsstämma (”Årsstämman”) onsdagen den 25 maj 2015 kl 13.30 vid Hotell Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23 i Stockholm. Registrering påbörjas klockan 13:15.

Registrering och anmälan
Aktieägare som önskar delta i Årsstämman skall:

+ vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB per

onsdagen den 19 maj 2015.

Aktieägare som önskar delta i Årsstämman anmodas:
+ anmäla avsikt att delta i Årsstämman till bolaget senast klockan 16.00 fredagen den 18 maj 2015; per post: ahaWorld AB, Smedsgränd 2B, 753 20 Uppsala eller via e-mail till goran@ahaworld.se. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer dagtid, person- eller organisationsnummer och antal aktier som företräds. Aktieägare eller dennes ombud äger rätt att medtaga högst ett biträde. Biträde föranmäls på samma sätt som aktieägaren.

Förvaltarregistrerade aktier
De aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 19/5 tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i Årsstämman.

Ombud
De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid Årsstämman skall till ombudet utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten får vara högst ett år gammal.

Antal aktier
De totala antalet aktier i bolaget var den 31 mars 2015, 5 851 636 st.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämma

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av förslaget till dagordning

4. Val av en eller flera justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

7. Beslut angående:

a. Fastställelse av resultaträkningen och balansräkning

b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda

balansräkningen

d. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör

8. Beslut om ändring av bolagsordning

9. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

10. Fastställande av arvoden åt styrelse samt revisor

11. Val av styrelse och i förekommande fall revisor samt suppleanter och

revisorssuppleanter

12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller

bolagsordningen

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 7 b) 
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014.

Beslut om ändring av bolagsordning (punkt 8)
Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras avseende kallelsebestämmelsen i § 8 varigenom ett förenklat kallelsesätt införs. § 8 första stycket föreslås få följande lydelse:
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 9)
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet samt antal aktier kunna ökas med högst vad som följer av nuvarande bolagsordning. Bemyndigandet skall innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner med bestämmelse om apport eller kvittningsrätt eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och möjligheten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller att minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till nästa årsstämma. För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibla skuldbrev och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

För att beslut under punkten 9 skall vara giltigt krävs att det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelse (punkterna 10 och 11)

Föreslås att styrelsearvode skall utgå med 80 000 kronor per år till styrelseordförande samt vardera 50 000 kronor per år till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget eller koncernen, samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning. Vidare föreslås att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Özkan Ego och Daniel Carlman. Till nyval i styrelsen kommer att föreslås ytterligare 2-3 personer som kommer att presenteras i separat pressmeddelande i god tid innan stämman. Ingen suppleant föreslås. Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Smedsgränd 2B i Uppsala från och med två veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Underlag och presentation av föreslagna styrelseledamöter kommer också att finnas på på bolagets hemsida

www.ahaworld.se.

April 2015 - ahaWorld AB (publ) Styrelsen

För ytterligare information:
Goran Ristic, VD ahaWorld tfn +46 730 58 20 90,
goran@ahaworld.se

Om aha-koncernen

Koncernen äger två speloperatörer som bedriver spelverksamhet på internet, ahaBingo och ahaCasino.  ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Koncernens kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen.

Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Goran Ristic,VD Aha World AB, Tel +46 730 58 20 90, e-mail goran@ahaworld.se - Cecilia Ritscher, Presskontakt Aha Bingo LTD , Tel +356 99098783, e-mail cecilia@ahabingo.com - Länkar: http://www.ahabingo.com, http://www.ahacasino.com, http://www.ahaworld.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB

Prenumeration