Press release from Companies

Publicerat: 2015-05-06 08:25:14

Medfield Diagnostics AB: Kallelse till årsstämma i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ), 556677-9871, kallas härmed till årsstämma den 8 juni 2015 kl. 10.00 på Konferenscentrum Wallenberg på Medicinaregatan 20 A i Göteborg. Rösträttsregistrering börjar en halvtimme innan stämman börjar.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 1 juni 2015, dels senast den 1 juni 2015 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt till Medfield Diagnostics Aktiebolag ”Årsstämma”, c/o Fredersen Advokatbyrå AB, Turning Torso, 211 15 Malmö eller via e-post till medfield@fredersen.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer samt telefon dagtid. Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 1 juni 2015 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Fredersen Advokatbyrå till handa under ovanstående adress senast den 1 juni 2015. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.medfielddiagnostics.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande och föredragande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 11. Beslut om antal styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter
 12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 13. Val av styrelseledamöter
 14. Val av styrelseordförande
 15. Val av revisor
 16. Beslut om personaloptionsprogram
 17. Avslutning

Övrig information

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst två veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller dotterbolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till dotterbolaget samt koncernredovisningen.

Göteborg i maj 2015

Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ)

Styrelsen

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB