Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2015-05-07 08:47:52

EQL Pharma AB: Komplettering till kallelse till årsstämma i EQL Pharma AB (publ)

Styrelsen i EQL Pharma AB (publ), 556713-3425, vill härmed ge kompletterande information inför årsstämman måndagen den 18 maj 2015 kl. 15.00 i EQL Pharma AB’s lokaler på Traktorvägen 11 i Lund. Den kompletterande informationen rör följande punkter på den föreslagna dagordningen i kallelsen:

2. Val av ordförande vid stämman

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter

10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

11. Val av styrelseledamöter

12. Val av styrelseordförande

13. Val av revisor

Beslutsförslag för punkterna val av ordförande vid stämman, val av styrelse, val av styrelseordförande och revisor och fastställande av arvoden (punkt 2, 9 - 13)

Valberedningen, som konstituerades baserat på ägarfördelningen i bolaget den 30 september 2014, har bestått av ordförande valberedningen Christer Fåhraeus (Fårö Capital AB), Jakob Johansson (Batten AB), samt Karin Wehlin (Karin Wehlin m bolag). Valberedningen föreslår årsstämman att besluta följande:

-          att Karin Wehlin väljs till stämmoordförande samt att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter,

-          att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag,

-          att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor (80 000) till styrelseordförande och med 60 000 kronor (40 000) till övriga ledamöter, men att inget arvode ska utgå till styrelseledamöter som är fast anställda i bolaget; styrelseledamot kan, om det är i överensstämmelse med rådande skattelagstiftning samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet från eget bolag med F-skattsedel; på sådant styrelsearvode som faktureras av ledamot inom ramen för näringsverksamhet tillkommer sociala avgifter samt mervärdesskatt,

-          att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,

-          att Lars Holmqvist, Christer Fåhraeus, och Björn Beermann omväljs som styrelseledamöter samt att Maria Öhlander nyväljs till styrelseledamot. Jacob Calmvik och Johan Kördel har avböjt omval,

-          att Ingemar Kihlström väljs till ny styrelseordförande. Karin Wehlin har avböjt omval,

-          att Crowe Horwath Osborne AB väljs som revisor med Olov Strömberg som huvudansvarig revisor och att MAZARS SET Revisionsbyrå AB väljs som revisorssuppleant med Mikael Fredstrand som huvudansvarig revisor.

Valberedningen har som underlag för förslaget till ny styrelse tagit del av styrelseordförandens redogörelse för företagets verksamhet, mål och strategier. Valberedningen har diskuterat de krav på kompetens, erfarenhet och bakgrund som kan ställas på styrelsen i bolaget. Oberoende frågor har belysts liksom frågan om könsfördelning. Således har valberedningen föreslagit omval av samtliga styrelseledamöter som står till förfogande för omval, samt nyval av Maria Öhlander och Ingemar Kihlström.

Ingemar Kihlström (f 1952), har 15 års erfarenhet från forskning och utveckling men också affärsutveckling från både Astra AB och Pharmacia AB samt närmare 10 års erfarenhet från finansbranschen (Aros Securities och ABG Sundal Collier) både som analytiker och Corporate adviser. De senaste 12 åren har han varit verksam som fristående konsult och inom bolagsstyrelser, både noterade och onoterade inom Life Science. Ingemar Kihlström är doktor och docent i fysiologi vid Uppsala Universitet. Han är bland annat styrelseordförande i Miris AB, Spectracure AB, BoMill Holding AB och Ingemar Kihlström AB. Han är också bl.a. ledamot i Emplicure AB, Health Invest Partners AB, Prolight Diagnostics AB och Respiratorius AB.

Maria Öhlander har lång erfarenhet från ledande befattningar inom läkemedelsutveckling med betoning på läkemedelsutveckling och klinik från bland annat Pharmacia & Upjohn, Astrazeneca och Karo Bio. Maria Öhlander har en Magisterexamen i molekylärbiologi och är verksam som CSO på Smartfish AB samt är styrelsemedlem i Neuronano AB.

Lund i maj 2015

EQL Pharma AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christer Fåhraeus, VD, mobil 0705-609000 eller via christer.fåhraeus@eqlpharma.com.

Om EQL Pharma

EQL Pharma bildades 2006 av Christer Fåhræus och Karin Wehlin och är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. EQL Pharma hade 31:a december 2014 fem nisch-generika på marknaden. I tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2016 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 6 (7) personer och är noterat på AktieTorget. EQL Pharma har ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina. Bolaget har som finansiellt mål att från och med 2015 vara ett lönsamt bolag.

Läs mer hos Cision
Läs mer om EQL Pharma AB