Press release from Companies

Publicerat: 2015-05-07 17:02:52

MedicPen AB: Styrelsens fullständiga förslag till årsstämma i MedicPen AB (publ) 20 maj 2015

Aktieägarna i MedicPen AB (publ), 556576-4809 kallas härmed till årsstämma i MedicPen den 20 maj 2015 kl.13:30 på Trade center, 22:e vån, Kristian den IV:s väg 3, Halmstad.

  • Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter: Antalet föreslås att vara tre stycken och en suppleant.
  • Fastställande av arvoden till styrelsen och i förekommande fall, revisorerna: Arvoden för styrelsen är fyra prisbasbelopp, för revisor enligt löpande räkning.
  • Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter: Nuvarande styrelse ställer upp för omval och Anders Skarman föreslås som suppleant.
  • Beslut om ny bolagsordning: Innebärande att styrelsens säte ändras till Malmö kommun och att sättet för kallelse till bolagsstämma ändras enligt följande: ”Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.”
  • Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier: beslut om bemyndigande till styrelsen för MedicPen att inom de begränsningar som bolagsordningen utgör nyemittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner, både med och utan företrädesrätt. Om emission beslutas utan företrädesrätt så skall emissionen genomföras till marknadsmässiga villkor. Vederlag för teckning skall i förekommande fall kunna erläggas även via kvittning mot annan fordran, eller via eventuell apportegendom som bedöms vara till nytta för Bolaget.Bemyndigandet görs för att underlätta genomförande av kapitalanskaffning i samband med och inför pågående och kommande förhandlingar med större kunder. MedicPen har ett kapitaliseringsbehov både för att framstå som en starkare motpart i förhandlingar med storföretag, och för att ha nödvändiga resurser för att kunna erbjuda kunderna leveranstrygghet inför kommande volymorders. Därutöver för en möjlighet att kunna agera snabbt i samband med eventuella kompletteringsförvärv.

Styrelsen, verkställande direktören eller den någon av dem förordnad skall ha rätt att vidtaga
de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av
besluten hos Bolagsverket.

MedicPen AB (publ)
Styrelsen

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB