Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2015-05-19 11:54:31

EQL Pharma AB: Korrigering av arvode till ordförande från årsstämman i EQL Pharma AB (publ) den 18 maj 2015

Vid EQL Pharmas årsstämma, som hölls i Lund den 18 maj 2015, fattades nedanstående beslut, alla i överenstämmelse med kallelsen. Korrigering i denna version avser arvodet till styrelseordföranden som angavs felaktigt i den förra kommunikén. Det korrekta arvodet skall vara 150 tkr till ordförande.

Fastställande av resultatdisposition m.m.
Stämman beslutade även att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Omval respektive nyval av styrelse samt arvoden

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Christer Fåhraeus, Lars Holmqvist, och Björn Beermann för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt nyval av Ingemar Kihlström och Maria Öhlander. Det beslöts att välja Ingemar Kihlström till styrelseordförande. Crowe Horwarth Osborne AB valdes som revisor med Olov Strömberg som huvudansvarig revisor.

Ingemar Kihlström (f 1952), har 15 års erfarenhet från forskning och utveckling men också affärsutveckling från både Astra AB och Pharmacia AB samt närmare 10 års erfarenhet från finansbranschen (Aros Securities och ABG Sundal Collier) både som analytiker och Corporate adviser. De senaste 12 åren har han varit verksam som fristående konsult och inom bolagsstyrelser, både noterade och onoterade inom Life Science. Ingemar Kihlström är doktor och docent i fysiologi vid Uppsala Universitet. Han är bland annat styrelseordförande i Miris AB, Spectracure AB, BoMill Holding AB och Ingemar Kihlström AB. Han är också bl.a. ledamot i Emplicure AB, Health Invest Partners AB, Prolight Diagnostics AB och Respiratorius AB.

Maria Öhlander har lång erfarenhet från ledande befattningar inom läkemedelsutveckling med betoning på läkemedelsutveckling och klinik från bland annat Pharmacia & Upjohn, Astrazeneca och Karo Bio. Maria Öhlander har en Magisterexamen i molekylärbiologi och är verksam som CSO på Smartfish AB samt är styrelsemedlem i Neuronano AB.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 60 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, att inget styrelsearvode ska utgå till styrelseledamöter som är VD samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Övrigt?

Årsstämman beslutade även om instruktioner för valberedning. Årsstämmans övriga beslut överensstämmer med förslag till beslut presenterade i kallelsen och fullständiga förslag till årsstämman.

Lund den 19 maj 2015

.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christer Fåhraeus

VD EQL Pharma AB (publ)

Telefon: +46 (0) 755 55 12 95

E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com

Hemsida: www.eqlpharma.com

EQL Pharma AB (publ) i korthet

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande fem nisch-generika på den svenska, danska och finska marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2016 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 6 (7) personer och är noterat på AktieTorget. EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina.

Läs mer hos Cision
Läs mer om EQL Pharma AB