Press release from Companies

Publicerat: 2015-05-20 15:51:53

MedicPen AB: Kommuniké från Årsstämman i MedicPen AB (publ)

MedicPen AB (publ) avhöll under onsdagen den 20 maj årsstämma.

Stämman beslutade fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2014.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att årets resultat disponeras så att -6 490 709 kronor balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014.

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. Till styrelsen omvaldes Kjell-Åke Andersson, Åke Zetterström, Cristian Hallin och till suppleant valdes Anders Skarman.

Stämman fattade beslut om ny bolagsordning, innebärande att ändra bolagets säte till Malmö och att ändra sättet för kallelse till bolagstämma

Stämman bemyndigande styrelsen att fatta beslut om nyemission enligt förslag i kallelsen.

Frågor med anledning av ovanstående besvaras av:

Anders Skarman, VD

Tel: 035-100 800,

E-mail:  anders.skarman@medicpen.com

MedicPen AB (publ).

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB