Press release from Companies

Publicerat: 2015-06-08 11:26:33

Medfield Diagnostics AB: Kommuniké från årsstämma i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ)

Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ) avhöll den 8 juni 2015 sin årsstämma. Vid stämman fattades bl.a. följande beslut.

Utdelning

Stämman fastställde resultat- och balansräkning samt beslutade att utdelning för räkenskapsåret 2014 inte lämnas.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att omvälja Agneta Franksson, Stefan Jacobsson, Mikael Persson och Bengt-Arne Sjöqvist till styrelseledamöter, samt att välja Siv Lindbratt Börjes till ny styrelseledamot. Agneta Franksson valdes till ordförande i styrelsen. Årsstämman beslutade att välja revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB till revisor i bolaget. Grant Thornton Sweden AB har uppgett att avsikten är att Jörgen Sandell ska vara huvudansvarig revisor med Torgny Kvist som biträdande revisor.

Siv Lindbratt Börjes, född 1951. Hon är VD och styrelseledamot i MedRConsulting AB, som erbjuder tjänster inom preklinisk och klinisk forskning. Hon har en mångårig bakgrund som internationellt verksam inom läkemedelsforskning med uppdrag för Astra/AstraZeneca, Ciba Geigy/Novartis och en Clinical Research Organisation (CRO) Scandinavian CRI. Hon är även innehavare av enskilda firman 4MedResearch. Hon är utbildad tandläkare.

Årsstämman beslutade att arvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med två prisbasbelopp till styrelseordförande och med ett prisbasbelopp vardera till övriga ledamöter. Styrelseledamot ska kunna, om det står i överensstämmelse med rådande skattelagstiftning samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet från enskild firma eller eget bolag, under förutsättning att firman eller bolaget innehar F-skattsedel (på sådant styrelsearvode som faktureras av ledamot inom ramen för näringsverksamhet tillkommer sociala avgifter samt mervärdesskatt enligt lag).

Beslut fattades även om att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om personaloptionsprogram

Styrelsen informerade om att den beslutat att dra tillbaka förslag till beslut om personaloptionsprogram. Anledning till detta var att styrelsen ansåg att mer tid behövdes för förberedelser av förslaget. Stämman upplystes om att styrelsen avsåg att kalla till extra bolagsstämma senare under året.

Innan årsstämman avslutades, avtackades avgående styrelseordförande Arne Ferstad.

För ytterligare information, vänligen kontakta;

Dag Jungenfelt, VD Medfield Diagnostics AB, på tel. 070-987 28 27, eller dag.jungenfelt@medfielddiagnostics.com.

Kort om Medfield Diagnostics AB (publ) (www.medfielddiagnostics.com)

Medfield Diagnostics utvecklar mikrovågsbaserade diagnosinstrument. Första produktserien Strokefinder utvecklas för att särskilja stroke orsakad av propp från stroke orsakad av blödning. Behovet av ett snabbt diagnosförfarande vid stroke är idag stort eftersom väldigt få patienter hinner få nödvändig behandling i tid. Stroke är idag den tredje vanligaste dödsorsaken och är en av de främsta orsakerna till svåra och långvariga funktionshinder hos vuxna. Medfields patenterade teknologi har även andra lovande tillämpningsområden, inte minst för diagnos av traumatiska skallskador.

Göteborg den 8 juni 2015

Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ)

Styrelsen

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB