Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2015-08-18 08:50:17

ahaWorld AB: ahaWorld AB genomför nyemission

Styrelsen i ahaWorld AB har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 25 maj 2015 beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Nyemissionen tillför bolaget 11,7 MSEK före emissionskostnader vid full teckning.

Bolagets casino- och bingoprodukter består av starka globala och lokala varumärken med unika

koncept. Det är viktigt att kunna erbjuda något unikt som sticker ut från de övriga alternativen på marknaden, då konkurrensen är väldigt hård. Bolagets strategi framöver är att skapa tillväxt både organiskt och via förvärv.

Under 2015 har konsolideringen av Internetspelbranschen tagit fart på riktigt. ahaWorld's ambition är att aktivt ta del i denna konsolidering. Bolaget har en dynamisk organisation som effektivt kan integrera fler etablerade varumärken, rena kundregister eller liknande, samt har resurserna och erfarenheten för att kunna aktivera sådana kunddatabaser på bästa möjliga sätt. På så vis kan större volymer uppnås och bolaget kan snabbare nå en god lönsamhet. ahaWorld har i början av augusti 2015 tagit ett första steg i fullföljandet av denna strategi, genom förvärvet av SwedenCasino.com, en affär som tillförde bolaget närmare 14 000 registrerade kunder.

Villkor för nyemissionen

?     Emissionen är en företrädesemission som i första hand vänder sig till befintliga aktieägare men även andra investerare är välkomna att delta.

?     För varje (1) befintlig aktie erhåller aktieägarna en (1) uniträtt. Det krävs en (1) uniträtt för att teckna en (1) unit.

?     Varje unit består av en (1) aktie samt en (1) teckningsoption. Två (2) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Aha World AB i maj 2016.

?     Emissionskursen är 2 SEK per unit.

?     Lösenpriset för teckningsoptionen är 80 procent av den volymvägda kursen baserat på tio dagar före lösenperioden, dock högst 4 SEK.

?     Nyemissionen omfattar högst 5 851 636 units.

Tidsplan för nyemissionen

?     Avstämningsdag är 24 augusti 2015.

?     Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är 20 augusti 2015.

?     Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt är 21 augusti 2015.

?     Teckning av units ska ske från och med den 27 augusti 2015 till och med den 15 september 2015.

?     Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 15 september 2015.

?     Handel med uniträtter kommer att ske på AktieTorget under perioden 27 augusti – 11 september 2015.

Emissionen är säkerställd till 16 % genom att följande personer kvittar fordringar på bolaget mot nyutgivna units, vilket innebär att de helt eller delvis försvarar sin ägarandel i bolaget:

Özkan Ego via bolag                                                     750 TSEK

Jan Petterson via bolag                                                  400 TSEK

Gerhard Dal                                                                    250 TSEK

Mikael Rosencrantz                                                       250 TSEK

Anders Ahlqvist via bolag                                              250 TSEK

Totalt                                                                               1 900 TSEK

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar kommer att publiceras den 27 augusti på Bolagets hemsida www.ahaworld.se, på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se samt på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se innan teckningsperioden startar.

Fo¨r ytterligare information om emissionen:

Goran Ristic, VD ahaWorld tfn +46 730 58 20 90, goran@ahaworld.se

Om aha-koncernen

Koncernen äger flera speloperatörer som bedriver spelverksamhet på internet, ahaBingo, ahaCasino, Mobocasino, Swedencasino och Jackmob. ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Koncernens kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen.

Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Goran Ristic,VD Aha World AB, Tel +46 730 58 20 90, e-mail goran@ahaworld.se - Cecilia Ritscher, Presskontakt Aha Bingo LTD , Tel +356 99098783, e-mail cecilia@ahabingo.com - Länkar: http://www.ahabingo.com, http://www.ahabingo.com,, http://www.ahaworld.se

www.mobocasino.com http://jackmob.com http://www.swedencasino.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB

Prenumeration