Press release from Companies

Publicerat: 2015-09-02 12:00:20

MedicPen AB: Rekonstruktion av utvecklingsprojektet "Trygg medicinering i hemmet" - ett telemedicinskt projekt ("pillerautomat")

Bornholms regionskommun, KMD A/S, MedicPen AB (publ) och Bornholms sjukhus har sedan april 2014 haft ett samarbete om utveckling av en telemedicinsk lösning med fokus på invånarnas hälsa i form av ökad självhjälp via en säkrare och användarvänligare medicinhantering än vad som tillämpas idag.

Samarbetet formaliserades i ett OPI-avtal som nu har sagts upp av KMD och Bornholms regionskommun. Båda parterna har värdesatt deltagandet i projektet men har till följd av ändrade fokus på området valt att träda ur samarbetet som projektägare.

Parterna har arbetat på att fortsätta projektet i annan regi och har nu fått fram till en rekonstruktionsplan.

Bornholms regionskommun anser även fortsättningsvis att projektet är ett viktigt utvecklingsprojekt för att förbättra invånarnas hälsa och livskvalitet genom korrekt medicinhantering på ett tryggt och användarvänligt sätt i hemmet, för att förbättra insamlingen av patientinformation i vårdsystemet och för att minska läkemedelsspillet till fördel för invånarna på Bornholm.

Bornholms regionskommun och Bornholms sjukhus har därför avtalat om att fortsätta deltagandet som ett försöksprojekt för vidare utveckling men utan de ekonomiska risker och skyldigheter som följer med att vara projektägare.

MedicPen AB tar över projektägandet och projektledaren Johnny Ernst Andersen den 1 november 2015. Johnny Ernst Andersen är mannen bakom projektidéen och har varit projektledare under hela projektperioden.

Ambitionen är att genomföra funktions- och pilottester på Bornholm för att skaffa sig tillräckligt med erfarenhet för att kunna införa den telemedicinska lösningen både på Bornholm och i andra kommuner i Danmark. Johnny Ernst Andersen kommer fortsatt att ha ett nära samarbete med Bornholms regionskommun och kommer att finnas på plats på Bornholm under hela projektperioden.

Bornholms regionskommun, Bornholms sjukhus och MedicPen AB ser fram emot ett gott samarbete framöver till glädje för framtidens telemedicin och invånarna på Bornholm.

På Bornholms regionskommuns, KMD A/S, MedicPen AB:s och Bornholms sjukhus vägnar.

Frågor med anledning av ovanstående besvaras av:

Anders Skarman, VD

Tel: 035-100 800, 0761 70 35 60

E-mail: anders.skarman@medicpen.com

MedicPen AB (publ).

MedicPen är listat på AktieTorget sedan december 2006. Bolaget utvecklar patenterade produkter, som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Bolaget vänder sig till tre marknadssegment; konsumentmarknad, läkemedelsbolag samt vårdcentraler och sjukhus.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB