Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2015-09-09 11:57:50

EQL Pharma AB: Start på lösenperiod nr 2 för teckningsoption EQL Pharma TO 2

Tisdagen den 15 september 2015 inleds den andra lösenperioden (av totalt två lösenperioder) för de teckningsoptioner EQL Pharma TO 2 (serie 2014/2015) som emitterades i samband med företrädesemissionen i augusti 2014.

Den andra och sista lösenperioden löper mellan 15 september – 30 september 2015.

En (1) teckningsoption EQL Pharma TO 2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i EQL Pharma. Lösenpriset är 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under den period om 10 bankdagar som slutar fem bankdagar innan första dagen i teckningsperioden, dock lägst 3,50 kronor och högst 5,50 kronor. Lösenkursen i den andra och sista lösenperioden har i enlighet med detta bestämts till 5,10 kronor.

Teckningsoptionerna TO 2 handlas på AktieTorget till och med den 28 september 2015.

För att undvika förlust av värdet hos teckningsoptionerna TO 2 måste innehavaren antingen utnyttja teckningsoptionerna senast 30 september 2015 eller sälja dem på AktieTorget senast 28 september 2015. Teckningsoptioner TO 2 som inte utnyttjas eller säljs förfaller och blir värdelösa.

Utnyttjande av teckningsoptioner, direktregistrerade innehavare
Direktregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för lösen av EQL Pharma TO 2, så att den är emissionsinstitutet Aktieinvest tillhanda senast den 30 september 2015. Observera att även betalning för de nya aktierna ska vara Aktieinvest tillhanda senast den 30 september 2015, i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln.

Anmälningssedel kan laddas ner på:

a)                   EQL Pharmas hemsida, www.eqlpharma.com
b)                   Aktieinvests hemsida, www.aktieinvest.se
c)                   AktieTorget, www.aktietorget.se
d)                   Emissionstorget, www.emtorget.se

Samtliga direktregistrerade innehavare får även vd-brev med information om lösen av teckningsoptioner EQL Pharma TO 2 samt anmälningssedel hem i brevlådan.

Utnyttjande av teckningsoptioner, förvaltarregistrerade innehavare
Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa förvaltarens instruktioner avseende betalning etc. Detta bör ske i god tid före den 30 september 2015, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

Förvaltarregistrerade innehavare (dock ej innehavare som har sitt innehav i en kapitalförsäkring) får även vd-brev med information om lösen av teckningsoptioner EQL Pharma TO 2 hem i brevlådan.

Leverans av nya aktier
De nya aktierna kommer att levereras till tecknarnas konto som interimsaktier (EQL Pharma IA). Därefter kommer de att tas upp till handel på AktieTorget så snart emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear, vilket beräknas vara klart under oktober 2015.

Fullständiga villkor för EQL Pharma TO 2
Fullständiga villkor för EQL Pharma TO 2 finns tillgängliga i det memorandum som styrelsen för EQL Pharma upprättade i samband med företrädesemissionen i augusti 2014.

Memorandumet kan laddas ner på:
a)                   EQL Pharmas hemsida, www.eqlpharma.com
b)                   AktieTorget, www.aktietorget.se
c)                   EmissionsTorget, www.emtorget.se

ISIN-kod EQL Pharma TO 2
ISIN-kod för EQL Pharma TO 2 är SE0006219838.

Kontaktuppgifter för eventuella frågor
Kontaktuppgifter till EQL Pharma respektive emissionsinstitutet Aktieinvest avseende frågor om lösen av teckningsoptioner:

EQL Pharma kontaktuppgifter
Telefon: 046 – 12 01 70
E-post: info@eqlpharma.com

Aktieinvest kontaktuppgifter
Telefon: 08 – 506 517 95
E-post: emittentservice@aktieinvest.se

Lund den 9 september 2015
Styrelsen i EQL Pharma AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Fåhraeus
Vd EQL Pharma AB (publ)
Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00
E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com
Hemsida: www.eqlpharma.com

EQL Pharma AB (publ) i korthet

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande fem nisch-generika på den svenska, danska och finska marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2016 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 6 (7) personer och är noterat på AktieTorget. EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina.

Läs mer hos Cision
Läs mer om EQL Pharma AB