Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2015-10-09 12:01:15

EQL Pharma AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i EQL Pharma AB (publ) den 9 oktober 2015

Idag, den 9 oktober 2015, hölls extra bolagsstämma i EQL Pharma AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Riktad nyemission av aktier och riktad emission av teckningsoptioner till Satellite Overseas (Holdings) Limited (”Investeraren”)

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att öka bolagets aktiekapital med högst 292 500 kronor genom nyemission av högst 6 500 000 aktier och på följande villkor i övrigt:

1.                         5 kronor ska betalas för varje ny aktie. Teckningskursen har fastställts efter förhandling med Investeraren och motsvarar en premie om ca 5 procent baserat på den genomsnittsliga stängningskursen under 100 dagar före 26 augusti 2015.

2.                           Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna endast kunna tecknas av Investeraren. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna erbjuda ett delägarskap till en strategisk internationell samarbetspartner.

3.                         Investeraren får inte teckna färre aktier än Investeraren har företrädesrätt att teckna.

4.                         Överteckning kan inte ske.

5.                         Teckning ska ske på separat teckningslista senast 1 vecka efter emissionsbeslutet. Styrelsen ska äga rätt att senarelägga sista dag för teckning.

6.                         Tecknade aktier ska betalas kontant genom insättning på av bolaget anvisat konto senast 5 bankdagar efter teckning. Styrelsen ska äga rätt att senarelägga sista dag för betalning.

7.                         De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.

B.                         Riktad emission av teckningsoptioner

Stämman beslutade vidare också i enlighet med styrelsens förslag att emittera högst 2 000 000 teckningsoptioner och på följande villkor i övrigt:

1.                         Teckningsoptionerna ska utges utan vederlag. Skälet till att teckningsoptionerna utges utan vederlag är att de utges som ett led i Investerarens investering i bolaget.

2.                 Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av Investeraren. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna utges som ett led i Investerarens investering i bolaget.

3.                         Överteckning kan inte ske.

4.                         Teckning ska ske på separat teckningslista senast 1 vecka efter emissionsbeslutet. Styrelsen ska äga rätt att senarelägga sista dag för teckning.

5.                         Varje teckningsoption ska ge rätt att under perioden 1 april 2016 – 15 december 2016 teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs om 6,50 kronor. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med 90 000 kronor.

6.                         Teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för justering (bl.a. i samband med split, sammanläggning, fondemission och företrädesemission) och tidpunkten för utnyttjande av optionsrätten kan komma att tidigareläggas eller senareläggas, enligt vad som anges i villkoren för teckningsoptionerna.

7.                         Aktier som tillkommer vid utnyttjande av teckningsoptioner ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, val av ny styrelseledamot och fastställande av styrelsearvode

Stämman beslutade i enlighet med förslag från aktieägare som tillsammans representerar ca 45 procent av aktierna och rösterna i bolaget att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter samt att utse Dr. Rajiv I Modi till ny styrelseledamot vid sidan av befintliga styrelseledamöter. Efter nyvalet består styrelsen således av Ingemar Kilhström (ordförande), Björn Beermann, Christer Fåhraeus, Lars Holmqvist, Maria Öhlander och Rajiv I Modi. Vid stämman beslutades vidare att styrelsearvode om 40 000 kronor ska utgå till Rajiv I Modi för perioden fram till nästa årsstämma. För övriga styrelseledamöter ska styrelsearvode fortsatt utgå i enlighet med beslutet vid årsstämman den 18 maj 2015.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christer Fåhraeus, VD, mobil 0705-609000 eller via cf@eqlpharma.com.


Om EQL Pharma

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande fem nisch-generika på den svenska, danska och finska marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2016 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 6 (7) personer och är noterat på AktieTorget. EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina.

Stockholm (EQL:STO).

Läs mer hos Cision
Läs mer om EQL Pharma AB