Press release from Companies

Publicerat: 2015-11-25 10:22:29

MedicPen AB: Kallelse till extra bolagsstämma  MedicPen AB (Publ)

Aktieägarna i MedicPen AB (publ) 556576-4809, kallas härmed till extra bolagsstämma den 10 december 2015, klockan 10:30 på följande adress i Malmö, Scandic Segevång, Segesvängen, 212 27 Malmö.

Anmälan

Aktieägare ska för att få delta på bolagsstämman: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 4 december 2015, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast 4 december 2015 per post på adress: MedicPen AB, Gustavsgatan 24, 216 11 Limhamn, per e-post: anders.skarman@medicpen.com eller per telefon: 035-100 800 vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta på bolagsstämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 4 december 2015.

För ytterligare information kontakta:
Anders Skarman tel: 0761 70 35 60, anders.skarman@medicpen.com .

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före den extra bolagsstämman insändas till bolaget under ovanstående adress för anmälan. Företrädare för juridisk person ska vidare insända bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

Förslag till dagordning

1.    Stämmans öppnande
2.    Val av ordförande vid stämman
3.    Upprättande och godkännande av röstlängd
4.    Val av en eller två justeringsmän
5.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.    Beslut om godkännande av förslag till dagordning
7.    Beslut rörande valberedning.
    a. valberedningens uppgifter.
    b. valberedningens sammansättning:
            - Antal ledamöter
            - Hur ledamöterna utses
    c. val av ledamöter
8.    Stämmans avslutande
Förslag rörande Valberedningen punkt 7 kommer att finnas tillgänglig på www.medicpen.com och det kommer att finnas kopior på förslaget i möteslokalen.

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

***

Malmö den 25 november 2015 MedicPen AB (publ) Styrelsen

Anders Skarman, VD
MedicPen AB (publ) anders.skarman@medicpen.com 0761 70 35 60

MedicPen AB (publ) Gustavsgatan 24, 216 11 Limhamn 035- 100 800

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB